More than just gender - the Classical Oikos as a site for intersectionality

Antikens familjekonstruktion, hushållet, (oikos), under perioden ca 600-350 f.Kr, är fokus för denna studie finansierad av Vetenskapsrådet. Familjen var grunden för både kvinnors och mäns existens i det klassiska Aten och till detta var både heder och välstånd länkat.

Tidigare forskning har i allmänhet diskuterat familjen och hemmet som varandes en avbild av en tillvaro där atenska män och kvinnor levde skilda liv. Syfte med denna studie är emellertid att utvidga frågorna till att omfatta interaktion och intersektion mellan individ i rörelse i  hushållet, oavsett kön, ålder, etnicitet eller om man är fri eller ofri. Detta skall ske genom att tillämpa intersektionalitet, en analytisk metod  som belyser hur makt konstitueras utifrån socialt konstruerade skillnader som är inbäddade i varandra. Genom att studera intersektionen mellan olika kategorier som kön, ålder, sexualitet, klass och etnicitet, skall man kunna studera frågor som är relaterade till en utvidgad familjekonstruktionen.

Frågor som i denna studie kommer att belysas är exempelvis vilken behandling utsattes icke-fria immigrantkvinnor för inom ramen av hushållet? Vi känner till genom bevarade skriftliga källor att de kunde utsättas för sexuella övergrepp och annan typ av våld.  Hur relateras kategorier av utanförskap till prostitution och sexualitet och hur ser vi den konstruerad i materialet? Vidare, kan arkeologiska installationer vidga vår kunskap on interaktion och intersektion, vilka mötesplatser finns i det sociala rummet i form av huset?

Ett ytterligare syfte med studien är att undersöka om det sker en förändring i attityderna, från de tidigaste källorna till de senare, dvs hur påverkar normer individer och samhälle? De källmaterial som studien kommer att använda är dels ikonografiskt material som mestadels består av bilder på svart- och rödfiguriga, dels antika texter, från tidig bondepraktika, ca 700 f.KR,  skriven av Hesiodos till rättegångstal av Demosthenes från första hälften av 300 talet f.Kr. Den tredje källan  det arkeologiska materialet som består av huskonstruktioner från de perioder som studien omfattar. Den planerade studien avslutas med en jämförelse där intersektionalitet, såsom det kan belysas i det antika samhället, skall visa på relevansen av dessa frågor och problem för både det antika och det moderna samhället.

Ansvarig för projektet: Birgitta Sjöberg