Ringbrynjehuvans gåta

För att stimulera och underlätta samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle finansierar Uppsala universitet konkreta samarbetsprojekt inom ramen för det Vinnova-finansierade programmet Verifiering för Samverkan (VFS). De projekt som beviljats finansiering har lyckats visa på en tydlig nytta för både universitetet och den icke-akademiska parten, vilket är kärnan i VFS.

Att hitta former för hur historierelaterade forskningsresultat kan komma samhället tillgodo på ett vetenskapligt men ändå tilltalande sätt är utgångspunkten för projektet Ringbrynjans gåta, som är ett samarbetsprojekt mellan Enköpings museum, forskare från Institutionen för arkeologi och antik historia och Geoarkeologiskt laboratorium i Uppsala. Humanistisk och naturvetenskaplig forskning ska återberätta delar av vårt kulturarv med utgångspunkt i en mycket välbevarad ringbrynjehuva - ett historiskt museiföremål med stort allmänintresse, som sedan 1909 tillhör Enköpings museum.

Genom att göra undersökningen av ringbrynjehuvan publik vill man testa ett nytt utställningskoncept av museiföremål, som gör allmänhet och skolelever delaktiga i det vetenskapliga arbetet och resultaten. Projektet finansieras under höstterminen 2016.

Lyssna på en radiointervju om detta projekt med Annika Larsson

Kontaktperson: Annika Larsson