1. Critical Heritage Studies

Being critical in heritage studies simply means ‘thinking about’ heritage: why do we value particular objects, places and practices from the past more than others? How does heritage function within society? If we memorialise some aspects of heritage, what other aspects might we forget in the process? “(Harrisson & Linkman 2010:75).

Ansvariga: Gunilla Runesson (gunilla.runesson@arkeolgi.uu.se) och CG Ojala (carl-gosta.ojala@arkeologi.uu.se)

Deltagare: Ing-Marie Back Danielsson, Therese Ekholm, Anders Kaliff, Joakim Kjellberg, Helene Martinsson-Wallin, Carl-Gösta Ojala, Karin Ojala, Gunilla Runesson

Teman

  • Arkeologi, kulturarv och politik
  • Arkeologi och etik
  • Att rekonstruera det förflutna
  • Det digitala kulturarvet och nya media

Beskrivning

Syftet är att studera och diskutera arkeologi, kulturarv och politik ur ett brett anslag. Däri inbegrips kolonial- och postkolonial arkeologi, hur historien används i olika sammanhang, t.ex. för politiska och ideologiska syften, etiska frågor om forskares roller och ansvar, vad kulturarv är och kan ha för påverkan i samhället. Vad händer när det förflutna rekonstrueras och hur kan man förhålla sig till det digitala kulturarvet och nya media? Tvärvetenskaplig samarbetsutveckling pågår med flera institutioner både inom och utanför Uppsala universitet. Inom klustret ska det ges möjligheter att presentera och diskutera ansökningar för nya/pågående projekt inom området. Klustret ska fungera som ett forum för att diskutera kulturarv och frågor relaterade till arkeologi och samhälle, aktuella problem och dilemman, lärande om kulturarv och planering av nya kurser. Kulturarvsnoden som är förlagd till Campus Gotland blir en naturlig samarbetspartner, t.ex. genom deltagande i nodens seminarier och andra aktiviteter och presentationer av klustrets medlemmar.

Aktiviteter

  • Deltagarna i klustret möts en gång/termin för planering av kommande termins aktiviteter. Dessa kan inbegripa seminarier, workshops och andra aktiviteter. Det är möten som kan ske via videolänk mellan våra två Campus.
  • Involvering i den nya masterkursen Kulturmiljövård och uppdragsarkeologi som ges vt-17.

Hösten 2016

  • Gunilla Runesson deltar i en workshop vid SU den 26/9 2016 om Kulturarv i rörelse.
  • Delvis med medel från kulturarvsnoden ska Helene Martinsson-Wallin fortsätta och utvidga ”Aku Aku from Afar” (Påsköns kulturarv i ett kolonialt och post-kolonialt perspektiv; Critical cultural heritage project with issues on repatriation, samarbete med socialantropologi etc). Helene deltar i RAÄ-möte “Arkeologisk förmedling” den 26-27 oktober och Gunilla i RAÄ:s höstmöte den 8-10 november 2016.