Institutionen för arkeologi och antik historia

John Ljungkvist

john.ljungkvist@arkeologi.uu.se

Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centra


Fältarbeten och sammanställningar av äldre undersökningar i Gamla Uppsala
Gamla Uppsala är ett område där institutionen för arkeologi bedrivit arkeologiska undersökningar i olika omgångar under en lång tid. Vi vet mycket om platsen men fortfarande återstår det en mängd frågetecken kring centrala händelser i platsens och dess omlands historia.
Under 2009 har undertecknad inlett ett samarbetsprojekt med Upplandsmuseet och framöver kommer med all sannolikhet fler forskare från Uppsala och andra platser involveras.
Projektet bygger på de erfarenheter och frågor kring platsen som huvuddeltagarna samlat på sig genom en lång tids erfarenhet av undersökningar i området. Gamla Uppsala är en komplicerad plats som inte bara ett viktigt arkeologiskt objekt. Det nämns i tidiga skriftliga källor och är vetenskapshistoriskt mycket viktig, vilket inte minst Magnus Alkarp visar i sin kommande avhandling.
Årets fältarbete kommer att utföras under den första veckan i september och koncentreras till kungsgårdsområdet. Vi kommer dels utföra karteringar i åkermarken och runt kungsgårdsterrasserna. Dessutom grävs ett litet schakt mellan den tidigare undersökta platåbyggnaden och kyrkan. Det finns flera indikationer på att denna yta rymmer mycket intressanta lämningar. Detta år tänker vi gräva oss ner på en liten yta för att utreda potentialen för vidare undersökningar.
I detta delområde har man runt kyrkan, kungsgårdsterrasserna och den omgivande åkermarken, utfört undersökningar och gjort fynd sedan lång tid tillbaka. Under hösten inleds det mest betydande arbetet med digitalisering och sammanställning av äldre dokumentation. I kombination med årets fältarbete kommer vi få en betydligt bättre översikt över kungsgårdsområdet och kan allt mer diskutera dess helhetsstruktur och utvecklingen från äldre järnålder till medeltid.

Frågor kring projektet besvaras av John Ljungkvist.
john.ljungkvist@arkeologi.uu.se
Tel: 018/471 20 96