Julia Habetzeder

Julia.habetzeder@antiken.uu.se

Intertextualitet och romersk visuell kultur

Titeln på mitt primära forskningsprojekt är “Intertextualitet och romersk visuell kultur. Ett nytt angreppssätt för romersk idealskulptur”.

Projektets grundläggande forskningsfråga rör idealskulpturens roll inom den romerska världen. Sedan 1800-talets mitt har sådana skulpturer i första hand studerats som romerska kopior efter grekiska original, utifrån den kopiekritiska metoden. Men under de senaste tjugo åren har kopiekritikens dominerande ställning kritiserats upprepade gånger. Kritiken rör framför allt det faktum att metoden inte tar i beaktande skulpturernas roll inom den romerska kulturella kontexten. Men trots kritiken har inget annat angreppsätt ännu lyckats konkurrera med kopiekritiken.

Detta projekt syftar till att formulera ett nytt angreppssätt för studiet av dessa fascinerande skulpturer, en metod som har en stor potential att ge nya insikter beträffande idealskulpturens plats i det romerska samhället. Det nya angreppssättet utgår ifrån konceptet intertextualitet, och det introducerar således också ett teoretiskt och tvärvetenskapligt element till den aktuella debatten om hur romerska idealskulpturer bör tolkas.

Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. För ytterligare information, se: http://anslag.rj.se/sv/anslag/46065 och http://uppsala.academia.edu/JuliaHabetzeder