Michael Neiss

michaelneiss@hotmail.com

Förvandlingar i vikingatidens djurornamentik

Mitt stora intresse för forntida hantverk har lett mig till en materialbaserad forskningsinriktning inklusive 3D-laserskanning, databasutveckling och föremålsteckning. Preliminära forskningsresultat publiceras kontinuerligt, och jag deltar i ett flertal forskningsprojekt.
I linje med mina forskningsintressen behandlar min doktorsavhandling vikingatida kvinnospännen, med fokus på produktionsmönster samt dekorens kognitiva och religiösa innebörd. Vikingatidens bilder uppträder sällan som självständiga monument. Istället överlevde de oftast som djurornamentik på bruksföremål. Finsmedens roll erbjuder i detta sammanhang värdefulla ledtrådar, inte bara för produktionsförutsättningarna utan också i fråga om meningen bakom djurornamentiken. Fungerade bilderna som hieroglyfliknande piktogram i vikingatidens muntliga minneskultur, eller handlar det om rena nonsensmotiv? Mina undersökningar visar att det existerade många paralleller mellan överklassens djurornamentik och vikingatidens diktkonst: I likhet med hovskalden söker sig finsmeden till en beskyddare för att kunna skapa mästarverk. Vidare utmärker sig en sann virtuos genom förmågan att väva in ett otal motiv (=skaldemetaforer /fixeringsbilder) i en snäv ram (=versmått /föremålsstrukturen) utan att spränga den. I likhet med skalden förstår sig finsmeden på konsten att låna motiv från olika håll för att sammanföra dessa till en ny komposition. I likhet med skaldepubliken måste också betraktaren av djurornamentik träna sina sinnen för att lösa bildgåtan. Den intellektuella utmaningen är att stegvis härleda figurer på en stigande abstraktionsnivå.
Sammanfattningsvis är det lockande att associera överklasspännenas motivspråk med skaldekonstens språkbilder. Mina resultat öppnar för möjligheten att vissa praktspännen användes som utgångspunkt för vikingatida ekfraser ‒ dvs. multimodala dikter som beledsagade publikens visuella resa genom den intrikata spännedekoren. (Om teori & metod)

UTMÄRKELSER
Pristagare hos Svenska fornminnesföreningen:
Mandelgren-medaljen 2017 (jfr Uppsala Nya Tidning)
Invald medlem hos Das internationelle Sachsensymposium e.V.

UPPDRAG
VT 2017: Forskningskluster-samordnare (materialitet) vid Institutionen för arkeologi och antikens historia

HANDLEDARE
Frands Herschend, Ingmar Jansson, Ulrica Söderlind

PROJEKT
3D-laserskanning
Allah-ringen från Birka
Djurornamentiken från båtgravarna i Salme
En förlorad värld?
Experimentell arkeologi
Handelsplatsers hantverk & urbanismens ursprung
Metallgjutning i det medeltida Ribe
Virtuell gjutning av vikingatida spännen

PUBLIKATIONER

FÖREDRAG, MEDIA & POSTERS

MER INFORMATION
Academia
Gammal hemsida

Vikingatida spänne från Vestervang i Danmark. Dekoren i form av djurornamentik med fixeringsbilder. Illustration: Michael Neiß