GIS

GIS - Geografiska Informationssystem - är datorbaserade tekniker för att samla, organisera, analysera och presentera geografisk information. Grundläggande är att den rumsliga aspekten av information (som i sig kan vara väldigt komplex) kan tas tillvara, så att geografiska samband och relationer kan studeras och på sätt öka förståelsen av många historiska och arkeologiska fenomen. Eftersom information från en mängd olika discipliner kan sammanföras ger användandet av GIS goda förutsättningar för att integrera humanistisk och naturvetenskapligt inriktad forskning, och studera generella tendenser i förlopp som kan ha långa kronologiska djup och stor geografisk utbredning.