Integrerad historia och historisk ekologi

Vår forskning syftar till att analysera och förstå den historiska och nutida samverkan mellan fysiska miljöprocesser och de många sociala faktorer som bygger samhället. Vi studerar samband och motsättningar inom samhället och i samverkan mellan människa och natur över tid, under förutsättningen att dessa samband är komplexa och problematiska.

Det historiska tidsdjupet ger en integrerad förståelse av hur individers agerande, beslut och beteendemönster strukturerar och struktureras av samhälleliga normer och samhällsbyggnad liksom också av den mänskligt byggda såväl som den fysiska miljön. Denna förståelse av interaktionen mellan social dynamik och dynamiska fysiska processer är av stor betydelse för att bättre förstå och eventuellt lösa dagens problem.

Det historiska tidsdjupet erbjuder både alternativa modeller för hållbara samhällen och hållbara utvecklingar liksom det utgör en arena för att analysera och utvärdera effekten av olika lösningar vad det gäller hållbar utveckling.