Pågående projekt

En man och kvinna från Bolivia i traditionell klädsel

Institutionen kan uppvisa en bredd på projekt som sträcker sig geografiskt från norra Skandinavien till Turkiet och Georgien, Grekland och Italien över Nordafrika till Östra och Södra Afrika, i Latinamerika och Sydostasien.

Denna avdelning presenterar några av dem.

KLimat och samhälle (Grekland)

Det tvärvetenskapliga projekt Klimat och samhälle under bronsåldern på Peloponnesos löper över fyra år och har som målsättning att ta fram integrerad kunskap om grekiska bronsålderssamhällens sårbarhet och resiliens gentemot klimatförändringar, utveckla metoder för att utvärdera variabilitet och diversitet och för jämförelser mellan vetenskapsområden, samt ta fram ny information om klimatets variabilitet genom att studera nya platser och använda nya analysmetoder. 

Den oheliga helgedomen

Projektets syfte är en kritisk och omfattande undersökning av hur antikens greker uppfattade helgedomar, fokuserat på begreppet temenos, “det som skurits av” (från verbet temnein, “att skära”). Detta var ett område eller “rum” avgränsat för gudarna, där de också dyrkades.


Vikingafenomenet

Ett tioårigt forskningsprojekt inom Vetenskapsrådets Rådsprofessorsprogram, 2016-­2025

Projektets egen websajt hittar du här

Utmanad marginalitet

I projektet kommer arkeologer, biologer och paleobotaniker undersöka det skogliga kulturlandskapet i inre Skandinavien genom en teoretisk ram som bygger på koncepten ’niche construction’, ’landscape domestication’ och ’entanglement’, och genom att studera relikta ’hotspots’ av biokulturarv.

Domesticerade landskap på Peloponnesos

Landskap kan ses som ”arkiv” som speglar både naturliga processer och forna generationers kulturella och ekonomiska aktiviteter. Syftet med projektet Domesticerade landskap på Peloponnesos är att undersöka valda delar av de rika landskapsarkiv som finns på Peloponnesos, Grekland, och därigenom utvärdera hur samspelet mellan människor och natur påverkat samhällsutvecklingen under olika tidsperioder.