Den goda staden. Urbanism och social förändring

Forskningsnod för masterstudenter

Är du masterstudent inom humaniora med intresse för staden och urbana frågor? Vill du arbeta med din uppsats nära forskare och ingå i ett forskningssammanhang?

Anslut dig då till forskningsnoden Den goda staden. Urbanism och social förändring, som är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan institutionerna för Arkeologi och Antik historia, Konstvetenskap, samt Kulturantropologi och Etnologi!

De starka urbaniseringsprocesserna i världen och det faktum att majoriteten av världens befolkning numera bor i städer väcker nya frågor och därmed nya behov av att studera urbanism och social förändring med hjälp av de analytiska verktyg och tolkande perspektiv som humaniora erbjuder. Syftet med projektet är dels att undersöka principer och praktiker som råder inom staden både i ett historiskt och i ett samtida perspektiv, dels att i mötet mellan de medverkande ämnena göra en jämförande analys mellan olika discipliners teorier och metoder applicerat på urban miljö och därigenom också synliggöra de olika ämnenas kulturer och traditioner.

 

Läs mer om de aktuella projekten på http://www.histfilfak.uu.se/Godastaden