REAL - Resilience in East African Landscapes

Den kraftiga tidsdynamik som råder mellan det östafrikanska landskapet och fördelning av naturresurser har alltid fått människor att anpassa sig till förändringar. Dock har en ökad befolkningstillväxt, förändringar i ägandeförhållande, landskapsmönster, industrialisering, svaga styrsystem och globala klimatförändringar förvärrat miljöproblem som tidigare varit lokalt begränsade, t ex jorderosion, förbrukade vattenresurser, förlust av skog och betesmarker, försämrad jordmån och biodiversitet. Vi behöver alltså snabbt nya sätt att möta dessa utmaningar. Med utgångspunkt i att det förgångna är en nyckel till förståelse för det nutida och för att planera för framtiden kommer denna ITN att etablera ett ledande europeiskt nätverk för utbildning med mål att kombinera olika spetsforskningsmetoder för att använda den hittills underskattad kunskap om hur ursprungsbefolkning tidigare anpassade sig till Östra Afrikas ostadiga klimat och land/vattenresurser.

Genom att föra samman ekologer, arkeologer, antropologer, geografer, historiker och agronomer kommer ITN att kunna ervbjuda tvärvetenskaplig utbildning till en ny generation forskare. De kommer att kunna tolka forntida och ny data från sociokulturell och ekologisk dynamik från breda humanistiska, samhällsvetenskapliga och miljökunskapsperspektiv. ITN organiseras av forskare från sju europeiska universitet i partnerskap med privata aktörer och kommer att nära samverka med akademiska motsvarigheter, intressenter från den privata sektorn, NGO och lokalbefolkning i Östra Afrika.

Mer om projektet

Projektets webbsajt

REAL ITN är ett Marie Curie ITN - sjunde ramverksprogram som pågår 2013-2017 mellan sju partnerorganisationer. Koordinator för programmet är professor Paul Lane vid institutionen för arkeologi och antik historia.

Uppsala universitet deltar i Work Package 2 Past scenarios c. AD 900-1930 ESR 1 & 2 med två doktorander, Nik Petek och Anna Shoemaker. Franziska Bedorf, postdoc, arbetar med förmedling av forskningsresultat.

Övergiven bosättning i Amboseli. Foto: Paul Lane