Kring ringgatan: forskning och historisk visualisering, byggnadsminnet Ekeby by

Flygbild av området. Gärdesgård. Riksantikvarieämbetets logo.

Finansiering

Riksantikvarieämbetets FOU-anslag till projekt inom området kulturarv och kulturmiljö. 2020–2021 (RAÄ 2019-2117)
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning (BFV 2019-0013)
Projektledare: FD Rosemarie Fiebranz

Byggnadsminnet Ekeby by i Vänge (Uppsala kommun), med omgivning står i centrum för en studie av platsens många betydelser och berättelser med historiska, arkeologiska, bebyggelsehistoriska och namnhistoriska frågeställningar. Som sammanhållande paraply har vi dels inriktningen på platsen och dess många betydelsebärande tidslager, dels en analytisk och metodologisk inriktning på digital humaniora.

Aktuellt

klipp av 3Dmodell

Vi använder ett syneprotokoll över ärkebiskopens gårdar från sommaren 1777 för att skapa en detaljerad tredimensionell rekonstruktion av byggnaderna och bymiljön.
3D-visualiseringen av Ekeby by sommaren 1777 är nu klar, januari 2022!
Kika in på https://skfb.ly/orF8K för att se och vandra runt i byn. Alla hus på gårdarna som lydde under ärkebiskopen är återskapade, enligt beskrivningen i syneprotokollet. Husbeskrivningar ser du genom att klicka på siffrorna, de kommer att justeras och kompletteras framöver.

Välkommen på husesyn och ge oss gärna synpunkter.
Kontakt: rosemarie.fiebranz@hist.uu.se

Mer om projektet

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Upplandsmuseet och Institutet för språk och folkminnen. Vi vill skapa förutsättningar för väl underbyggd historieskrivning om Ekeby med dess gårdar, torp, jordbruk och männi­skor, från forntiden, via medeltiden och fram till nutid. Målet är att resultaten ska forma en skarp plats- och mikrohistorisk lins, som sedan kan fortsätta användas och utvecklas vidare i olika sammanhang, inom forskning och undervisning. En betydelsefull aspekt rör möjligheterna inom digital humaniora för att utveckla kulturmiljöers tillgänglighet, relevans och potential, med andra ord historieförmedling i vid bemärkelse.

De berättelser vi skapar underlag för ska användas för historieförmedling om byggnadsminnet med dess unikt bevarade 1800-talsgårdar, samt ger möjlighet till visualisering av tidigare perioder i och kring Ekeby, på plats och över avstånd (digitalt). Vi skriver vetenskapliga texter för publicering som open access, skapar historiska kartöverlägg i GIS, samt en digital 3D-visualisering av det sena 1700-talets Ekeby. Resultaten utgör också underlag för texter till skyltar på platsen, på webben och i tryckt form.

Ekeby oskiftade radby med unikt bevarade gårdskomplex, byplan och ringgata, byggnadsminne sedan 1997, är ett uppskattat besöksmål med sommarcafé. Mycket lite forskning är hittills gjord om byns historia. Den nämns i skrift tidigast under 1200-talet, från 1500-talet förfogade Uppsala domkyrka över flertalet av byns går­dar; landbornas avrad anslogs till ärkebiskopens lön. Byns väderkvarn användes ca 1807–1910. Uppsala stift äger ännu Ekeby by med byggnader, jord och skog. Omkring 1950 var byn rivningshotad, då jordbruket skulle moderniseras. Forskare, antikvarier & lokalbefolkning (genom Vänge hembygds­förening, VHF) arbetade då gemensamt för byns bevarande. Det nu synliga tidslagret i kulturmiljön är främst 1800-talsbebyggelse, en 1700-talsgård brukas som hembygdsgård. Nära byn finns gott om fornminnen. Äldre tidslager från forntid via medeltid till 1700-tal, är med traditionell pedagogik svår att visuali­sera för kulturmiljöns brukare.

Medverkande forskare

Rosemarie Fiebranz, historia, Uppsala universitet

Daniel Löwenborg, arkeologi & 3D-visualisering, Uppsala universitet

Linda Qviström, arkeologi, agrarhistoria, Upplandsmuseet

Per Lundgren, bebyggelseantikvarie, Upplandsmuseet

Elin Pihl, Nordisk namnforskning, Institutet för språk och folkminnen

Kontakt:

rosemarie.fiebranz@hist.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-01-25