AUN

Vill du köpa någon av våra böcker? https://arkeologi.bokorder.

 1. AUN 1 Lars Löfstrand. Yngre stenålderns kustboplatser. Undersökningarna vid Äs och studier i den gropkeramiska kulturens kronologi och ekologi. Neolithic coastal settlement. Investigations at Äs and studies of the chronology and environment of the Pitted Ware culture.) 1974. 191 pp., 111 figs., tables., 16 pl.
 2. AUN 2 Inga Hägg. Kvinnodräkten i Birka. Livplaggens rekonstruktion på grundval av det arkeologiska materialet. (Die Frauentracht in Birka. Eine Rekonstruktion der Körperkleidungsstücke auf Grund der archäologischen Funde.) 1974. 144 pp., 56 figs., 15 pl., appendix.
 3. AUN 3 Noel Broadbent. Coastal resources and settlement stability. A critical study of a Mesolithic site complex in northern Sweden. 1979. 268 pp., 89 figs., 11 pl., 43 tables, 3 appendices.
 4. AUN 4 Lena Thunmark-Nylén. Vikingatida dosspännen – teknisk stratigrafi och verkstadsgruppering. (Viking Age box brooches – technical stratigraphy and workshop grouping.) 1983. 152 pp., 122 figs., I map, 58 tables.
 5. AUN 5 Ulf Näsman. från Glas och handel i senromersk tid och folkvandringstid. En studie kring glas Eketorp-II, Öland, Sverige. (Glass and trade in the Late Roman and Migration periods. A study on glasses found in Eketorp-lI, Öland, Sweden.) 1984. 166 pp., 3 pl., 13 maps. Out of print.
 6. AUN 6. Johan Engström. Torsburgen. Tolkning av en gotländsk fornborg. (Torsburgen. Interpretation of a Gotlandic hill-fort.) 1984. 162 pp., 42 figs., tables, 5 pl.
 7. AUN 7 Ingmar Jansson. Ovala spännbucklor. En studie av vikingatida standardsmycken med utgångspunkt från Björkö- fynden. (Oval brooches. A study of Viking Period standard jewellery based on the finds from Björkö (Birka), Sweden.) 1985. 238 pp., 142 figs., 4 tables.
 8. AUN 8 Errett Callahan. An evaluation of the lithic technology in Middle Sweden during the Mesolithic and Neolithic. 1987. 72 pp., 97 figs., 4 tables.
 9. AUN 9 Paul J. J. Sinclair. Space, time and social formation. A territorial approach to the archaeology and anthropology of Zimbabwe and Mozambique c. 0–1700 AD. 1987. 204 pp., 62 figs., 33 pl., 9 maps, 4 overlays, 7 tables, 3 appendices.
 10. AUN 10 Kjel Knutsson. Patterns of tool use. Scanning electron microscopy of experimental quartz tools. 1988. 114 pp., 89 figs., appendix.
 11. AUN 11 Kjel Knutsson. Making and using stone tools. The analysis of the lithic assemblages from Middle Neolithic sites with flint in Västerbotten, northern Sweden. 1988. 206 pp., 111 figs., 13 tables, 9 appendices. Out of print.
 12. AUN 12 Else Nordahl. Reykjavik from the archaeological point of view. 1988. 150 pp., 152 + 36 figs., 3 tables, 3 appendices.
 13. AUN 13 Pär Hansson. Samhälle och järn i Sverige under järnåldern och äldre medeltiden. Exemplet Närke. (Society and iron in Sweden during the Iron Age and early Middle Ages. Exemplified by the Province of Närke.) 1989. 174 pp., 130 figs., 19 tables, 13 appendices.
 14. AUN 14 The interpretative possibilities of microwear studies. Proceedings of the international conference on lithic use- wear analysis, I Sth–17th February 1989 in Uppsala, Sweden. 1990. Ed. by Bo Gräslund, Helena Knutsson, Kjel Knutsson and Jaqueline Taffinder. 184 pp., 99 figs., 10 tables.
 15. AUN 15 Stig Welinder. Människor och landskap. (Humans and landscape.) 1992. 141 pp., 109 figs., 42 tables, 2 appendices.
 16. AUN 16 Eva Hjärthner-Holdar. Järnets och järnmetallurgins introduktion i Sverige. Med bidrag av Peter Kresten och Anders Lindahl. (The introduction of iron and iron metallurgy to Sweden. With contributions by Peter Kresten and Anders Lindahl.) 1993. 206 pp., 177 figs.
 17. AUN 17 Kent Andersson. Romartida guldsmide i Norden. I. Katalog. (Roman period gold jewellery in the Nordic countries. I. Catalogue.) 1993. 309 pp., 146 figs.
 18. AUN 18 Paul Wallin. Ceremonial Stone structures: The archaeology and ethnohistory of the Marae complex in the Society Islands, French Polynesia. 1993. 178 pp., 134 figs., 3 appendices.
 19. AUN 19 Helene Martinsson-Wallin. Ahu: The ceremonial stone structures of Easter Island. Analyses of variation and interpretation of meanings. 1994. 188 pp., 163 figs., 5 appendices.
 20. AUN 20 Helena Knutsson. Slutvandrat? Aspekter på övergången från rörlig till bofast tillvaro. (Done roaming? Aspects of the transition from an itinerant to a settled life.) 1995. 237 pp., 99 figs, 2 appendices.
 21. AUN 21 Kent Andersson. Romartida guldsmide i Norden. III. Övriga smycken, teknisk analys och verkstadsgrupper. (Roman period gold jewellery in the Nordic countries. III. Other objects, technical analysis and workshop groups.) 1995. 244 pp., 211 figs.
 22. •AUN 22 Else Nordahl ... templum quod Ubsola dicitur ... i arkeologisk belysning. Med bidrag av Lars Gezelius och Henrik Klackenberg. (... templum quod Ubsola dicitur ... from an archaeological perspective. With contributions by Lars Gezelius and Henrik Klackenberg.) 1996. 76 pp. 51 figs.
 23. •AUN 23 Jutta Waller. Dräktnålar och dräktskick i östra Mälardalen. Kontinuitet och förändring under folkvandringstid och vendeltid. (Dress Pins and Style of Dress in the Eastern Mälar Region. Continuity and change in the Migration and Vendel periods.) 1996. 211 pp. 84 figs. 32 pls.
 24. •AUN 24 Anders Kaliff. Grav och kultplats. Eskatalogiska föreställningar under yngre bronsålder och äldre järnålder i Östergötland. (Grave and Cultic place: Eschatological conceptions during the Late Bronze Age and Early Iron Age in Östergötland). 1997. 136 pp., 17 figs.
 25. AUN 25 Jacqueline Taffinder. The Allure of the Exotic. The social use of non-local raw materials during the Stone Age in Sweden. 1998.
 26. AUN 26 Ann Segerberg. Bälinge Mossar. Kustbor i Uppland under yngre stenåldern.(The Bälinge bogs. Neolithic coastal swettlement in Uppland, eastern middle Sweden) 1999.
 27. AUN 27 John Coles (in association with Bo Gräslund). Rock Carvings in South-West Uppland, Sweden. Volume 1. Uppsala 2000. 246 pp., 116 pl., 112 figs.
 28. AUN 28 Leif Sahlqvist. Det rituella landskapet. Kosmografiska uttrycksformer och territoriell struktur. (The Ritual Landscape. Cosmographic Expression and Territorial Structure). Uppsala 2000. 210 pp., 110 figs.
 29. AUN 29 E. Nordahl. Båtgravar i Gamla Uppsala: spår av en vikingatida högreståndsmiljö. Uppsala 2001.
 30. AUN 30 H. Victor. Med graven som granne: om bronsålderns kulthus (The Grave as a Neibour: On Bronze Age Ritual Houses). Uppsala 2002. Out of print. English summary
 31. AUN 31 Neil S. Price. The Viking Way. Religion and War in Late Iron Age Scandinavia. Uppsala 2002
 32. L.-G. Bergquist. En enkel till Himlingöje. Dödens mode 1: ett virrvarr av varianter. Makt och monumentalitet vid gravens rand eller Döden: en berättelse om livet? Praktgravar i Sydskandinavien under 1000 år: ca 150 e.Kr.-ca 1050 e.Kr. Uppsala 2005. 307 pp., 66 figs, 4 maps.
 33. S. Fischer, Roman Imperialism and Runic Literacy: The Westernization of Northern Europe (150-800 AD). 260 pp. Uppsala 2005.
 34. J. Ljungkvist, En hiar atti rikR. Om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala och Mälaren under yngre järnålder. Uppsala 2006.
 35. J.-H. Fallgren, Kontinuitet och förändring: bebyggelse och samhälle på Öland 200-1300 e.Kr.
 36. P. Lindblom, Vapnen i wreccornas tid, 150-500 e.Kr, om de romerska auxiliarpilspetsarna och den västliga traditionens framväxt. Uppsala 2006.
 37. G. Larsson, Ship and Society. Maritime ideology in Late Iron Age Sweden. Uppsala 2007.
 38. J. Mattes, Fruhe Kultbauten. Fakt oder Fiktion? Studien zur Archeäologie sakraler Plätze in Sudskandinavien. Uppsala 2008.
 39. K. Rosberg: Vikingatidens byggande i Mälardalen: ramverk och knuttimring Uppsala 2009.
 40. Å.M. Larsson, Breaking and Making Bodies and Pots. Material and Ritual Practices in Sweden in the Third Millennium BC. Uppsala 2009.
 41. T. Eriksson, Kärl och social gestik. Keramik i norra Mälardalen 1500 BC-400 AD. Uppsala 2009.
 42. Daniel Löwenborg: Excavating the Digital Landscape. GIS analyses of social relations in Central Sweden in the 1st millennium AD. Uppsala 2010.
 43. Jutta Waller, Folkvandringstida kronologi i östra Mälardalen. Gravfynd från Uppland och Södermanland med dräktnålar som utgångspunkt. Uppsala 2011. 97 pp, 7 figs, 39 plates.
 44. Kristin Ilves, Seaward Landward: Investigations on the archaeological source value of the landing site category in the Baltic Sea region. Uppsala 2012.
 45. Lars Landström, DÄRFÖR UPPSALA: Utdrag, iakttagelser och resultat från studien MED UPPSALA I CENTRUM. Uppsala 2012.
 46. Örjan Hermodsson. Det arkeologiska landskapet. Fornlämningsbild och bebyggelsehistoria i tre uppländska bygder under bronsålder och äldre järnålder. 2015
 47. Magdalena Fraser. People of the Dolmens and Stone Cists. An archaeogenetic investigation of megalithic graves from the Neolitic period on Gotland. 2018
 48. Erik Sörling. Fynden från Svarta jorden på Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar. Katalog. 2018
 49. Gräslund et al. (red) Fynden från Svarta jorden på Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar. Studier och äldre uppgifter. 2018
 50. Therus, Jhonny. Den yngre järnålderns gravskick i Uppland. Framväxten av den arkeologiska bilden och en materialitet i förändring. 2019.
 51. Kjellberg, Joakim. Den medeltida stadens dynamik: – urbanitet, sociala praktiker och materiell kultur i Uppsala 1100–1550. 2021
 52. Michael Neiss: Förvandlingar i vikingatidens djurornamentik. En multiperspektivisk
  studie om figurknoppspännen av Birkatyp, del 1. Uppsala 2022. 316 pp.
 53.  Michael Neiss: in press.
 54. Anders Bornfalk Back: Från stenkrigare till borgjarl. Befästningskonsten i östra Sverige 375–750 e.Kr. Uppsala 2023. 352 pp.

Senast uppdaterad: 2023-11-15