AUN 48 Fynden från "Svarta jorden" på Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar. Katalog

Hjalmar Stolpe undersökte på 1870-talet ca 4 500 m2 av Svarta jorden på Björkö. Grävningarna resulterade i ett stort antal fynd som längre låg ouppackade på Historiska museet i Stockholm. Museets amanuens Erik Sörling blev 1951 färdig med manuskriptet till en katalog, illustrerad med egna teckningar, som dock aldrig trycktes.

Arbetet på en utgivning av katalogen i systematiskt skick inleddes 1990 som ett samarbete mellan Historiska museet och Arkeologiska institutionen i Uppsala. Arbetet kom efter några år att avstanna men togs upp igen 2011. Dispositionen gjordes av Anne-Sofie Gräslund, i linje med Holger Arbmans upplägg i publikationen om de av Stolpe undersökta gravarna.

Kapitelrubrikerna i katalogen är: Silverskatten; Vapen, häst och ryttare; Handel; Smycken och dräktdetaljer; Personliga bruksföremål; Redskap och verktyg; Kärl; Diverse. Katalogen är uppställd för att ge bästa möjliga överblick, med fynden samlade planschvis på uppslagets vänstra sida och motsvarande text till höger.

Även om fyndkatalogen nu utges i bearbetad form så är den i grunden Erik Sörlings verk, och han står därför också som dess upphovsman. Sörling kom till Historiska museet som konservator 1910 och var i museets tjänst i 40 år. Han avled 79 år gammal 1961.

En ursprunglig målsättning att alla fyndkategorier skulle beledsagas av en kortfattad vetenskaplig presentation  kunde inte helt uppnås. Istället publiceras de artiklar som förelåg i en separat volym. Det handlar om två större bidrag: dels av Anne-Sofie Gräslund om skillnader och likheter mellan gravfynd och kulturlagerfynd, dels av Johan Callmer om pärlfynden. Dels om två kortare texter, av Eva Hyenstrand om kammar och av Gert Rispling om myntfyndet 1873. Där återfinns också ett ofullbordat manuskript från 1913 av Gustaf Hallström där denne behandlar forskningen om Birka före Stolpes tid.

Arbetet har slutförts av en arbetsgrupp bestående av  Anne-Sofie Gräslund, Jan Peder Lamm, Charlotte Hedenstierna-Jonson och Rune Edberg.  I september 2018 utgavs de två volymerna av Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet.

Titlarna är:

Fynden från ”Svarta jorden” på Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar. Katalog. ISBN 978-91-506-2715-2

Fynden från ”Svarta jorden” på Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar. Studier och äldre uppgifter. ISBN 978-91-506-2716-9

Verket ingår i serien Aun, katalogdelen som nr 48 och textdelen som nr 49.