Kulturarv och samhälle

stenmurar

Being critical in heritage studies simply means ‘thinking about’ heritage: why do we value particular objects, places and practices from the past more than others? How does heritage function within society? If we memorialise some aspects of heritage, what other aspects might we forget in the process? “(Harrisson & Linkman 2010:75).

Ansvariga: Gunilla Runesson (gunilla.runesson@arkeolgi.uu.se) och CG Ojala (carl-gosta.ojala@arkeologi.uu.se)

Teman

  • Arkeologi, kulturarv och politik
  • Arkeologi och etik
  • Att rekonstruera det förflutna
  • Det digitala kulturarvet och nya media

Beskrivning

Syftet är att studera och diskutera arkeologi, kulturarv och politik ur ett brett anslag. Däri inbegrips kolonial- och postkolonial arkeologi, hur historien används i olika sammanhang, t.ex. för politiska och ideologiska syften, etiska frågor om forskares roller och ansvar, vad kulturarv är och kan ha för påverkan i samhället. Vad händer när det förflutna rekonstrueras och hur kan man förhålla sig till det digitala kulturarvet och nya media? Tvärvetenskaplig samarbetsutveckling pågår med flera institutioner både inom och utanför Uppsala universitet. Inom klustret ska det ges möjligheter att presentera och diskutera ansökningar för nya/pågående projekt inom området. Klustret ska fungera som ett forum för att diskutera kulturarv och frågor relaterade till arkeologi och samhälle, aktuella problem och dilemman, lärande om kulturarv och planering av nya kurser. Kulturarvsnoden som är förlagd till Campus Gotland blir en naturlig samarbetspartner, t.ex. genom deltagande i nodens seminarier och andra aktiviteter och presentationer av klustrets medlemmar.

Aktiviteter

21 maj 2019 Colonialism, community archaeology and Indigenous rights in Japan and posterSweden

9 april 2019 Samiska mänskliga kvarlevor i samlingar: Historiska perspektiv, aktuella debatter och vägar framåt

poster

Senast uppdaterad: 2022-01-25