Grävsäsong i Gamla Uppsala 2014

Under sju intensiva dagar i september 2014 grävde vi (Arkeologi och antik historia, Upplandsmuseet, Societas Arceologica Upsaliensis och UV/Riksantikvarieämbetet) i Gamla Uppsala. Under ledning av Per Frölund och Jonas Wikborg grävde studenter och anställda ut vad som förväntades vara en tredje stolprad vid Uppsala högar. Undersökningen skedde med medel från Gellerstedt/Riksbanken.

Detta var en undersökning där vi tänkte testa om tolkningar och indikationer stämde. Resultaten visade sig vara intressanta och spännande men avvika ganska mycket från grundhypoteserna. 

Den förmodade vallen på gravfältets västra sida visade sig vara betydligt nyare än förväntat. Den är uppbyggd rivningsmassor från tidigt 1900-tal. Detta var svårt att förutse, eftersom denna del av gravfältet ligger lite i skuggan av andra delar och nästan aldrig fotograferats eller avbildats, då alla vill fotografera gravfältets östra sida. Vi tror i nuläget att vallen bildats när man under 1930-talet rev flera gårdar och byggnader i gravfältets närhet, när dagens parkområde skapades. Resultatet är intressant, eftersom det understryker i hög grad dagens parklandskap är skapat. Exempelvis var den lummiga sänka vi kallar offerlunden en skräpig och stinkande ankdamm för hundra år sedan. 

När det gäller indikationerna på en tredje stolprad utmed Högåsens östra sida så fick vi fram en rad viktiga resultat. För det första visade det sig att linjen med anomalier, som indikerats med hjälp av magnetometer, inte alls visade sig vara en stolprad till. Istället dök det upp en härd, grunda gropar och troligen geologiska avvikelser. Av en ren slump visade de sig ligga på rad. Resultetet blev långt ifrån sensationellt men metodiskt sett är det viktigt eftersom vi nu fått klarhet i anomalierna, hypotesen är testad och en stolprad kan uteslutas. Dessutom grävde vi fram de två västligaste stolpfundamenten på den tidigare undersökta stolpraden i området. Vi kan nu med ganska stor säkerhet säga att vi hittat stolpradens slut och därmed är ytterligare ett frågetecken borttaget. 

Sammanfattningsvis kan vi nu stryka ett par frågetecken när det gäller helhetsförståelsen av området. Samtidigt har det som vanligt uppkommit nya frågor.

John Ljungkvist.

Schaktet utmed Högåsens östra sida. Foto: Jonas Wikborg.


John Ljungkvist och Per Frölund begrundar ett av stolpfundamenten som avslutar den öst-västliga stolpraden. Foto: Jonas Wikborg