OPIA

Occasional Papers in Archaeology.

Redaktör för serien: Anders Kaliff

 1. The Bjurselet Settlement III. Vol.1-2. Edited by Hans Christiansson and Kjel Knutsson. Uppsala 1989. 274 pp. 155 pp.
 2. Ulf Alström. Hus och gård i Olavs vård. Trondheim ca 990-1300, (Houses and farmsteads in Olav's care. Trondheim c.990- 1300). Uppsala 1991. 72 pp. 43 figs.
 3. Frands Herschend. The recasting of a symbolic value. Three case studies on rune-stones. Uppsala 1994. 123 pp., 48 figs.
 4. Anders Kaliff. Brandgravskick och föreställningsvärld. En religionsarkeologisk diskussion (Cremation burial practice and religious beliefs.) Uppsala 1992. 148 pp., 12 figs. Out of print.
 5. Stig Welinder. Människor och artefaktmönster. (Humans and artifact patterns.Uppsala 1992. 76 pp., 56 figs.
 6. Kent Andersson. Romartida guldsmide i Norden II. Fingerringar. (Roman period gold jewellery in the Nordic countries. II. Finger rings). Uppsala 1993. 158 pp., 103 figs. Out of print
 7. Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala. Studier och rapporter I. (Archaeology and environmental geology in Gamla Uppsala. Studies and reports I). Editor: Wladyslaw Duczko. Uppsala 1993. 127 pp., 37 figs.
 8. Lars Wilson. Runstenar och kyrkor: en studie med utgångspunkt från runstenar som påträffats i kyrkomiljö i Uppland och Södermanland (Rune-stones and churches). Uppsala 1994. 143 pp., 42 figs.
 9. John Coles. Rock carvings of Uppland: a guide. Uppsala 1994. 98 pp., 82 figs., 11 maps.
 10. Barbro Johansen & Stig Welinder. Arkeologi om barn. Uppsala 1995. 83 pp.
 11. Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala. Studier och rapporter II. (Archaeology and environmental geology in Gamla Uppsala. Studies and reports II). Editor: Wladyslaw Duczko. Uppsala 1996. 230 pp., 50 figs.
 12. Johan Hegardt. Relativ betydelse. Individualitet och totalitet i arkeologisk kulturteori. (Relative Meaning: Individuality and totality in archaeological cultural theory). Uppsala 1997. 277 pp., 2 figs.
 13. Kent Andersson & Frands Herschend. Germanerna och Rom. (The Germans and Rome).Uppsala 1997. 140 pp., 36 figs. Available online
 14. Frands Herschend. Livet i Hallen. Tre fallstudier i den yngre järnålderns aristokrati (Life in the Hall. Three case studies on aristocracy). Uppsala 1997. 94 pp., 12 figs
 15. Frands Herschend. The Idea of the Good in Late Iron Age Society. Uppsala 1998. Available online
 16. Proceedings from the Third Flint Alternatives Conference at Uppsala, Sweden, October 18-20, 1996. Holm, L & Knutsson, K. (eds) Uppsala 1998. 206 pp.
 17. Svante Norr. To Rede and to Rown. Expressions of Early Scandinavian Kingship in Written Sources. Uppsala 1998. 253 pp., 4 plates
 18. Frands Herschend. I förhållande till arkeologi. Uppsala 1998. 176 s., 16 fig.
 19. Kent Andersson. "Suionum hinc civitates" Nya undersökningar kring norra Mälardalens äldre järnålder. ("Suionum hinc civitates" New investigations concerning the Early Iron Age in the northern part of the Lake Mälaren Valley). Uppsala 1998. 275 pp., 93 figs.
 20. Anders Kaliff. Arkeologi i Östergötland. Scener ur ett landskaps förhistoria. (Östergötland: Scenes from the Prehistory of a Swedish Province). Uppsala 1999. 163 pp., 59 figs.
 21. Richard Meurman. Silverberg i Järnbärarland. Bergshanteringens begynnelse i ljuset av Schmidt Testhammardateringar. (Silver mountains in iron ore country. The beginning of mining as reflected in Schmidt's Testhammer datings.) Uppsala 2000. 184 pp., 74 figs.
 22. Michel Notelid. Det andra påseendet. En studie av övergångar i den arkeologiska disciplinens historia. (The Second Glance: A study of transitions in the history of archaeological discipline). Uppsala 2000. 227 pp., 2 figs.
 23. Michel Notelid. Det andra påseendet II. Den omvända diskursen.(The reversed discourse). Uppsala 2001. 43 pp.
 24. Frands Herschend. Journey of Civilisation. The Late Iron Age view of the human world. Uppsala 2001
 25. Hans Göthberg. Bebyggelse i förändring. Uppland från slutet av yngre bronsålder till tidig medeltid. (Changing settlements. Uppland from the end of the Late Bronze Age to the Early Middle Ages). Uppsala 2000. 262 pp., 87 figs.
 26. Anders Kaliff Gothic Connections. Contacts between eastern Scandinavia and the southern Baltic coast 1000 BC – 500 AD(= SAR 39)
 27. Mellan sten och brons: uppdragsarkeologi och forskning kring senneolitikum och bronsålder. (Between stone and bronze: rescue archaeology and research concerning the Late Neolithic Period and the Bronze Age). H. Bolin, A. Kaliff, T. Zachrisson (red.). Uppsala & Stockholm 2001. 152 pp., 31 figs., 4 tables.
 28. Anneli Sundkvist. Hästarnas land. Aristokratisk hästhållning och ridkonst i Svealands yngre järnålder. Uppsala 2001.
 29. Anne-Sofie Gräslund. Ideologi och mentalitet. Om religionsskiftet i Skandinavien från en arkeologisk horisont. Uppsala 2001.
 30. Jonas Ros. Sigtuna. Staden, kyrkorna och den kyrkliga organisationen Uppsala 2001.
 31. Linn Lager. Den synliga tron. Runstenskors som en spegling av kristnandet i Sverige Uppsala 2002.
 32. (= RAUs 44) Leif Karlenby. Bronsyxan som ting och tanke. Uppsala 2002
 33. C. Samuelsson & N. Ytterberg (red.). Uniting Sea: Stone Age Societies in the Baltic Region. Proceedings from the First Uniting Sea Workshop at Uppsala University, Sweden, January 26-27, 2002. Uppsala 2003. 256 pp., 95 figs.
 34. A. Sanmark. Power and Conversion – a Comparative Study of Christianization in Scandinavia. Uppsala 2004. 322 pp., 5 maps, 13 figs, 4 diagrams, 1 table.
 35. A Kaliff & O. Sundqvist. Oden och Mithraskulten. Religiös ackulturation under romersk järnålder och folkvandringstid (Óðinn and the Cult of Mithras. Religious Ackulturation in the Roman and Migration Periods). Uppsala 2004. 126 pp., 28 figs.
 36. F. Markus. Living on Another Shore: Early Scandinavian Settlement on the North-Western Estonian Coast. Uppsala 2004. 226 pp., 53 figs, 6 tables.
 37. F. Andersson. Med historien i ryggen: om den arkeologiska uppgiften. (With History at our Backs. On the Archaeological Mission. Uppsala 2005. 186 pp., 3 figs.
 38. F. Herschend. Ackulturation och kulturkonflikt. Fyra essäer om järnåldersmentalitet (Acculturation and cultural conflict. Four essays on iron-age mentality). Uppsala 2005. 116 pp., 22 figs and tables.
 39. A. Larsson. Klädd Krigare: Skandinaviskt dräktskifte omkring år 1000. Uppsala 2007. 370 pp., 54 figs and 7 tables.
 40. J. Hegardt. Fyrtio minuter. En essä om arkeologins berättelser. Uppsala 2007. 213 pp., 29 figs.
 41. Olof Sundqvist. Kultledare i fornskandinavisk religion.(Cult Leaders in Ancient Scandinavian Religion – A Collection of Articles). Uppsala 2007. 272 pp., 39 figs.
 42. Valsgärde Studies: The Place and its People, Past and Present. S. Norr (ed.). Uppsala 2008. 210 pp., 94 figs, 20 tables, 6 apps.
 43. Roger Edenmo. Prestigeekonomi under yngre stenåldern. Gåvoutbyten och regionala identiteter i den svenska båtyxekulturen. (Prestige Economy in the Younger Stone Age. Gift Exchange and Regional Identities in the Swedish Boat Axe Culture.) Uppsala 2008. 298 pp., 78 figs and 11 tables.
 44. Lotta Mejsholm. Gränsland. Konstruktion av tidig barndom och begravnings-ritual vid tiden för kristnandet i Skandinavien. (Borderland. Constructions of Early Childhood and Burial Rituals during the Christianisation in Scandinavia). Uppsala 2009. 298 pp., 21 figs and 18 tables.
 45. Jonas Ros. Stad och gård. Sigtuna under sen vikingatid och tidig medeltid. (Town and house. Sigtuna during late Viking Age and Early Medieval period). Uppsala 2009. 288 pp., 85 figs.
 46. Frands Herschend. The Early Iron Age in South Scandinavia. Social order in settlement and landscape. Uppsala 2009. 430 pp., 124 figs.
 47. C-G Ojala. Sámi Prehistories. The politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europe. Uppsala 2009. 353 pp, 33 figs and 2 tables.
 48. Frands Herschend, Mellan tal och skrift. Essäer om runinskrifter (Between speech and writing. Essays on runic inscriptions). Uppsala 2009. 110 pp., 33 figs.
 49. Magnus Alkarp. Det Gamla Uppsala - berättelser och metamorfoser. (The Old Uppsala - Stories and Metamorphoses). Uppsala 2009. 460 pp., 21 figs.
 50. Charlotta Hillerdal. People in Between. Ethnicity and Material Identuty, a New Approach do Deconstructed Concepts. Uppsala 2009. 318 pp., 11 figs.
 51. Pierre Vogel. Vardagslivets aktiva orörändring. En studie av kultur genom arkeologi och stenåldersboplatser. Uppsala 2010. 307 pp.
 52. Sara Hagström Yamamoto, I gränslandet mellan svenskt och samiskt: Identitetsdiskurser och förhistorien i Norrland från 1870-tal till 2000-tal. Uppsala 2010. 222 pp.
 53. Åsa M. Larsson & Ludvig Papmehl-Dufay (eds), Uniting Sea II. Stone Age Societies in the Baltic Sea Region. Uppsala 2010. 283 pp, 21 figs
 54. Ola Kyhlberg, Den långa järnåldern. Sociala strategier, normer, traditioner. Uppsala 2012. 344 pp, 68 figs
 55. Leif Karlenby, Stenbärarna. Kult och rituell praktik i skandinavisk bronsålder. Uppsala 2011.
 56. Lars Landström, Med Uppsala i centrum. Uppsala 2012

     56a. Anders Kaliff och Terje Östigård: Kremation och kosmologi - en komparativ arkeologisk introduktion. Uppsala 2013.

     57. Wulfila 311-2011. International Symposium. Anders Kaliff & Lars Munkhammar (eds). Uppsala 2013. 229 pp.

     58. Gustaf Svedjemo. Landscape Dynamics: Spatial analyses of villages and farms on Gotland AD 200-1700. Uppsala 2014. 255 pp.

59. Ancient Death Ways. Proceedings of the workshop on archaeology and mortuary practices. Uppsala May 2013. Kim von Hackwitz & Rita Peyroteo-Stjerna (eds). Uppsala 2015. 199 pp.

60. Rita Peyroteo-Stjerna. On Death in the Mesolithic. The mortuary practices of the last Hunter-Gatherers of the South-Western Iberian peninsula, 7th-6th millenium BCE. Uppsala 2016. 511 pp.

61. Karin Ojala. I bronsålderns gränsland. Uppland och frågan om östliga kontakter. Uppsala 2016. 285 pp

62. Rasbobygden i ett långtidsperspektiv. Kontinuitet och förändring. Magnus Artursson, Anders Kaliff & Fredrik Larsson (red). Uppsala 2016. 288 pp

63. Hanna Menander. Den goda döden. Arkeologiska studier av gravar och begravningspraxis i S:t Olofkonventet i Skänninge. Uppsala 2017. 284 pp.

64. Bo Gräslund. Beowulfkvädet: Den nordiska bakgrunden. Uppsala 2018. 290 pp. Även Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 149

65. Frands Herschend. Pafnutius and Skirnir's Journey. A discussion of two medieval plays. Uppsala 2018.

66. Anders Kaliff & Terje Oestigaard. Bronze Age Håga and the Viking King Björn. A history of Interpretation and Documentation from AD 818 to 2018. Uppsala 2018.

67. Terje Östigård. Nilens livgivende vann. Ritualer og religioner fra kildene til den egyptiske sivilisasjonen. Uppsala 2018

68. Karin Rosberg. Husbyggande i Östra Mellansverige 750-1100 e. Kr.: Förändringsprocesser i byggtraditionen. Uppsala 2019. 351 pp.

69. Terje Oestigård & Anders Kaliff. Likbrud og dödsbryllup. Sjelen, sykdommer og oldnordiske gravskikker. Uppsala 2020. 315 pp

70. Frands Herschend. Från ord till poetisk handling: Skandinavisk skrivkunnighet före 536. Uppsala 2020. 150 pp.

71. Mathilda Kjällquist. Kulturkontakter i Sydskandinavien under mesolitikum: Hantverkstraditioner, råmaterialval och mobilitet för 9000 år sedan, med utgångspunkt från Norje Sunnansund i Blekinge. Uppsala 2020. 113 pp.

72. Anders Kaliff & Terje Oestigaard. The Great Indo-European Horse Sacri9fice. 4000 Years of Cosmological Continuity from Sintashta and the Steppe to Scandinavian Skeid. Uppsala 2020. 400 pp.

73. Andreas Hennius. Outlanders? Resource colonisation, raw material exploitation and networks in Middle Iron Age Sweden. Uppsala 2021. 149 pp.

74. Terje Östiggård. Vinter og vår i vannets verden. Arkeologi om ökologi og jordbrukskosmologi. Uppsala 2021. 303 s.

75. Anders Kaliff & Terje Oestigaard. Werewolves, Warriors and Winter Sacrifices. Unmasking Kivik and Indo-European Cosmology in Bronze Age Scandinavia. Uppsala 2022. 256 pp.

76. Terje Oestigaard: The Magic of Death. Corprsepower and Indo-Europeanisation in Late Bronze Age Sweden. Uppsala 2022. 188 pp.

77. Frands Herschend: The pre-Carolingian Iron Age in South Scandinavia: Social Stratification and Narrative . Uppsala 2022. 556pp

78. Alexander Sjöstrand: Changes, Activities and Bones: Intra-site analysis of the Pitted Ware Culture site Ajvide on the Baltic Sea island of Gotland. Uppsala 2022 400pp

79. Terje Oestigaard: Sacrifice. Theories and Rituals in Nepal. Uppsala 2022. 168 pp.

80. Ojala, Karin & Terje Östigård: Bronsålderns Håga: Fornlämningar, fynd och förbindelser. Uppsala 2022, 301pp.

81. Stones. Current Stone Age Research in Northern Europe. Jan Apel & Lars Sundström (eds). Uppsala 2023. 219 pp.

82. Terje Östigård & Anders Kaliff: Helhesten, kirkegrimer og dödsdans . Uppsala 2024.256 pp.

                                                      See our series Peer-reviewed OPIA
 

Last modified: 2024-01-10