Om antikens kultur och samhällsliv

Dimmig bild av ruin

I centrum för detta ämne står de klassiska grekiska och romerska kulturerna, men det omfattar även studiet av andra antika medelhavskulturer från tidig bronsålder (ca 3000 f.Kr.) till det bysantinska rikets första blomstringstid (500-talet e.Kr.).

Det inkluderar områden som stått under direkt inflytande av den grekisk-romerska kultursfären, från det grekiska Baktrien i dagens Afghanistan till det romerska Britannien, liksom olika kulturfolk som kommit i kontakt med densamma, t.ex. perser och kelter.

Antikens kultur och samhällsliv är tvärvetenskapligt och antiken studeras ur ett arkeologiskt, historiskt och konstvetenskapligt perspektiv. I grundutbildningen berörs social, politisk och ekonomisk historia, men också filosofi, religion och litteratur. Studenter i ämnet kommer därför att stifta bekantskap med olika sorters källmaterial: arkeologiskt, ikonografiskt (dvs. bilder) och historiskt. Det senare inbegriper, förutom den bevarade antika litteraturen, både monumentalinskrifter och vardagligt klotter. Redan från grundnivå studeras teori och metoder för att tolka materiell kultur (föremål) och skriftliga källor. Till detta kommer även det antika arvet som en särskild tematik.

Även om källmaterialet i många fall är synnerligen rikt, är det också fragmentariskt och öppet för skilda tolkningar. Studier i antikens kultur och samhällsliv tränar därför studenternas färdigheter att överblicka och bearbeta stora mängder information och utvecklar deras källkritiska hållning. Antikens kultur och samhällsliv ger också värdefulla insikter i historiska och samhälliga processer och ökar förståelsen för dagens samhälle och västerländsk kultur, eftersom vår samtida konst, litteratur och politik är full av referenser till antiken.

Antikens kultur och samhällsliv kan efter tre terminers studier bilda huvudämne i en kandidatexamen, och ger då behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå. Studenter kan ta en ettårig magister- eller tvåårig masterexamen i Antikens kultur och samhällsliv och därefter söka till forskarutbildningen. Svenska instituten i Rom, Athen och Istanbul ger kurser, som regel på avancerad nivå, vilka erbjuder en unik möjlighet att på plats fördjupa sig i Medelhavsländernas arkeologi. Som student på högre nivåer finns det även goda möjligheter att delta i svenska utgrävningar i Grekland, Italien och Turkiet.

Antikens kultur och samhällsliv utgör också ett utmärkt komplement till studier i andra humanistiska ämnen, såsom konstvetenskap, arkeologi eller idé- och lärdomshistoria.

Ämnet har en lärostolsprofessor, Gunnel Ekroth, ytterligare en professor jämte ett antal yngre forskare och doktorander.

Forskningsansvarig: Gunnel Ekroth

Senast uppdaterad: 2022-01-21