5AR111 Arkeologi A, distans 30 hp (gäller från HT 2015)

Moment 1. Människoblivandet och jägare/samlare 7,5 hp
Momentet behandlar hur den moderna människan genom evolutionen formats till den hon är idag. Mot bakgrund av genetisk och antropologisk forskning innefattar detta insikter i hur vi utvecklats ur tidigare stadier av primater till den symbolbrukande och verktygsanvändande människan. Det handlar också om grundläggande kunskaper om livet som jägare och samlare, den försörjningsekonomi som karaktäriserar de icke jordbrukande mänskliga samhällena. I kursen behandlas även hur dessa jägare-samlare utvecklade en ny försörjningsform, jordbruket liksom konsekvenserna av denna omställning av samhället.

Moment 2. Skandinaviens tidiga jordbrukssamhällen 7,5 hp
Kursen behandlar jordbruket och boskapsskötselns introduktion i det skandinaviska området, liksom de effekter den förändrade ekonomin hade på samhällena. Uppkomsten av bronsålderns mer komplexa samhällsorganisationer diskuteras i ett europeiskt perspektiv. Kursen ger också en introduktion till fornsaksmaterialet under neolitikum och bronsåldern.

Moment 3. Skandinavien mellan region och rike 7,5 hp
Kursen behandlar Skandinaviens järnålder och tidiga medeltid. Samhällsutvecklingen från stam till stat studeras genom materiell kultur och de tidigaste textuella källorna. Centralt i studiet av samhällsförändringen står fornsaker, materiell kultur, gravar, gravfält och offerfynd, hus, byar och bebyggda landskap.

Moment 4. Historisk arkeologi 7,5 hp
Kursen behandlar mångfalden, sammanlänkningen och kontrasterna mellan regioner i olika delar av världen och Norden från sen medeltid till nutid. Hur historisk arkeologi kan användas för att studera grundläggande frågeställningar om klass, genus, etnicitet och träldom, samt ämnen som urbanism, kapitalism, kolonialism där globalisering står i centrum.

Undervisning
Undervisningen är IT-baserad där lektioner, chattar och seminarier äger rum med hjälp av en webbaserad utbildningsplattform. Vissa inspelade föreläsningar kan förkomma. Undervisning på engelska kan förekomma.