5AR112 Arkeologi B, distans 30 hp (gäller från HT 2015)

Moment 1 Arkeologi, samhälle och kulturarv 7,5 hp
Momentet tar upp det förhållande att arkeologi och kulturminnesvård inte är objektiv och neutral i förhållande till forntiden. Arkeologer är präglade av sin samtid och tar därför i praktiken och i sin forskning ställning till samtidens stora frågor. Detta speglar sig också i arkeologins utveckling som kursen tar upp och belyser med exempel i ett globalt och idéhistoriskt perspektiv. Arkeologins förhållande till nationalstaten, samt koloniala och postkoloniala samhällen liksom frågan om etnicitet och kulturell identitet tas upp till behandling.

Moment 2 Att tolka historiska landskap
Momentet innebär inledningsvis en genomgång av huvuddragen i kulturlandskapets utveckling och de källor och metoder som står till buds för att läsa och tolka kulturlandskapets historiska innehåll och utveckling. Kursen innebär därtill att utifrån olika källor och metoder samla in kunskap om ett landskapsavsnitt och att i en projektrapport beskriva, analysera och tolka områdets historiska innehåll och kulturlandskapets utveckling över tiden

Moment 3. Uppsats 7.5 hp
Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning om ca 12 sidor med arkeologisk inriktning baserad på en mindre sammanställning av arkeologiskt källmaterial eller litteratur. Bibliotekskunskap med litteratursökning i digitala arkiv ingår

Moment 4. Fält-/Arkivkurs II 7,5 hp
Momentet ger kunskaper i arkeologisk fältverksamhet eller arkivstudier, där planering inför genomförande tydliggörs. Vikt ligger på kännedom om och tillämpning av olika metoder såsom kvalitativ och kvantitativ grävteknik, fosfatanalys och digital kartering. Olika kvalitativa och kvantitativa, statistiska analysmetoder omsätts också praktiskt i relation till det arkeologiska källmaterialet. Vid arkivstudier övas olika analytiska färdigheter.

Undervisning

Undervisningen är IT-baserad där lektioner, chattar och seminarier äger rum med hjälp av en webbaserad utbildningsplattform. Vissa inspelade föreläsningar kan förekomma. Moment 4 innebär deltagande i en fältarkeologisk undersökning, men kan planeras individuellt tillsammans med kursansvig lärare. Undervisning på engelska kan förekomma.