5AR113 Arkeologi C, distans 30 hp (gäller från HT 2015)

Moment 1. Tvärvetenskaplig teori och metod 7,5 hp (gäller från HT 2015)
Momentet tar upp ett urval av teoribildningar inom olika discipliner och vetenskapsgrenar, företrädelsevis inom humanvetenskaperna, för att tydliggöra skillnader och likheter i betraktelsesätt, genomförande och resultat.

Moment 2. Arkeologisk teori och metod 7,5 hp
Momentet behandlar aktuell arkeologisk teori och metod inom olika inriktningar av vetenskapen. Ett urval av texter representativa inom sin teoretiska och metodologiska genre läses och diskuteras. Ett historiskt perspektiv på ämnets teoriutveckling förmedlas också. Deltagarna identifierar under momentet ett teoretiskt komplex och metodologiskt tillvägagångssätt som passar deras individuella examensarbeten.

Moment 3. Kandidatuppsats 15 hp
Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning. Uppsatsen skall innefatta en självständig problemdiskussion, en kritisk bearbetning av ett källmaterial och/ eller en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen är IT-baserad där lektioner, chattar och seminarier äger rum med hjälp av en webbaserad utbildningsplattform. Vissa inspelade föreläsningar kan förkomma. De studerande äger rätt till handledning endast under ordinarie kursperiod. Undervisning på engelska kan förekomma.