Fält/Arkivkurs 2 7,5 hp

Kursen ger kunskaper i arkeologisk fältverksamhet eller arkivstudier, där planering och genomförande tydliggörs. Vikt ligger på kännedom om olika metoder såsom kvalitativ och kvantitativ grävteknik, fosfatanalys, digital kartering etc, vilka diskuteras och/eller tillämpas.

Olika kvalitativa och kvantitativa statistiska analysmetoder oms¨ätts också praktiskt i relation till det arkeologiska källmaterialet. Vid arkivstudier övas olika analytiska färdigheter. Fältanteckningar och fyndanalyser sammanställs i individuella skriftliga uppgifter och gruppbaserade rapporter. Krsen innebär ett ökat vetenskaplgt ansvar för deltagare med tidigare fältarkeologisk erfarenhet.

Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för principerna hur man planerar och utför en arkeologisk undersökning i förhållande till en forkningsfrågeställning
  • tillämpa och, vid tidigare erfarenhet i fält eller arkiv, i viss mån lära ut grundläggande metodik
  • hantera, dokumentera, analysera och tolka ett arkeologiskt källmaterial på kvalitativa och kvantitativa grunder.