Fyndmetoder och metodologi 7,5 hp

Kursen tar upp hur kvantitativa analysmetoder kan tillämpas på arkeologiska och osteologiska fyndmaterial och hur datainsamlingsmetoder och urvalsmetoder påverkar informationens användbarhet. Tonvikt ligger på beskrivande statistik och att skapa information av databaser från arkeolgiska undersökningar och analyser.

Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa metoder
  • resonera kring för- och nackdelar förknippade med olika metoder
  • applicera ett urval kvantitativa metoder på ett begränsat arkeologiskt material.