Etnoarkeologi 7,5 hp

Kursen behandlar etnoarkeologins teoribildning och metodik. Exempel på traditionella kulturyttringar ur en arkeologisk/antropologisk synvinkel diskuteras liksom hur dessa kan användas för att bredda tolkningsunderlaget inom arkeologi. Tvärkulturella studier kring sociala organisationsformer, rituellt tänkande och materiella yttringar studeras.

Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för etnoarkeologins historiska bakgrund och dess roll inom dagens arkeologi
  • diskutera olika etnoarkeologiska metoder och teorier för tolkning av arkeologiska material
  • genomföra experimentell arkeologi där praktiskt utförande kopplas till antropologisk teori
  • redogöra för traditionella kulturformer och dess sociala organisation i ett globalt perspektiv med insikter i lokal anpassning och variation