Global historisk ekologi 7,5 hp

Kursen behandlar det växlande förhållandet mellan människa och miljö i ett historiskt perspektiv. Olika betraktelsesätt från arkeologi, paleoekologi, ekologisk antropologi och miljöhistoria från skilda områden och epoker introduceras för att berika förståelsen av miljömässiga utmaningar i forntid och nutid.

Efter kursen förväntas du kunna:

  • översiktligt redogöra för grunderna i historisk ekologi, dess intellektuella ursprung och ett urval av relevanta fallstudier
  • resonera kring hur olika källmaterial och metoder kan belysa interaktionen mellan människa och miljö i ett modernt och historiskt perspektiv
  • argumentera kring arkeologins bidrag till historisk ekologi som en tvärvetenskaplig disciplin