Egyptologi C: Uppsats 7,5 hp

Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning om ca 10-12 sidor med historisk, arkeologisk, lingvistisk, och/eller konstvetenskaplig inriktning, baserad, om relevant, också på en mindre sammanställning av primära källmaterial. Bibliotekskunskap med litteratursökning i digitala arkiv ingår i samarbete med bibliotekets personal.

Uppsatsen skall innefatta en självständig problemdiskussion, en kritisk bearbetning av ett källmaterial och/ eller en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter.

Efter kursen förväntas du kunna:

  • utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kritiskt analysera, bearbeta och sammanställa informationen samt i tal och skrift kommunicera denna
  • självständigt analysera och behandla en arkeologisk problematik eller ett arkeologiskt källmaterial, dokumenterat genom en vetenskaplig uppsats
  • ge och ta konstruktiv kritik i ett vetenskapligt samtal
Senast uppdaterad: 2022-01-21