Fornegyptisk kultur och språk B, 30 hp

Kursen erbjuder fördjupade kunskaper om det fornegyptiska källmaterialet och kunskap om analysmetoder i förhållande till olika typer av arkeologiska och textuella källor. Lättare och medelsvåra mellanegyptiska texter läses noggrant med betoning på grammatik och ordförråd. Djupare kunskap om aktuell forskning och ämnets olika frågeställningar förvärvas.

Delkurs 1: Konst och arkitektur, 7,5 hp
Kursen ger en översikt av det forna Egyptens konst orch arkitektur. Olika källmaterial från arkeologiska fyndplatser presenteras i urval för att visa på den egyptiska arkitekturens komplexitet när det gäller tankar kring stad, tempel och grav. Den stora variationsrikedomen inom dekoration (måleri, relief, skulptur) exemplifieras. Eventuellt görs en utfärd till ett museum.

Delkurs 2: Mellanegyptisk grammatik, 7,5 hp
Genomgången av grunderna i den mellanegyptiska grammatiken, inklusive mer komplexa strukturer, avslutas och exemplifieras genom autentiska textexempel.

Delkurs 3: Mellanegyptiska texter I, 7,5 hp
Lättare och medelsvåra mellanegyptiska texter läses med betoning på grammatik och ordförråd. Texterna hämtas från Mellersta riket eller senare. Innehållet diskuteras i förhållande till kulturhistorien.

Delkurs 4: Topografi och GIS, 7,5 hp
Kursen ger den studerande en överblick av arkeologiska fyndplatser i Egypten och Nubien jämte grundläggande kunskap om det gamla landskapets uppbyggnad. Studenterna kommer att arbeta med forskningsprojekt baserade på egna frågeställningar och realistiska GIS-baserade analyser. Syftet är att studenterna tränar på att använda GIS för digitalisering, för att göra rumsliga analyser.

Till höger ser du exempel på 3D rendering av Thutmose Is tempel, gjorda av studenter på EGY B vt 2013.