Kandidatprogrammet: Basåret

Kandidatprogrammet inleds med ett gemensamt basår, med fyra delkurser under höstterminen och fyra under vårterminen

Du läser ett exklusivt program, gediget utformat med nya och nyskapande delkurser som alla ger dig en god kunskapsbas för att fortsätta med de olika inriktningarna. Kurserna är utformade tematiskt - du får en bred förståelse för olika typer av historiska kulturer. Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier och lärare från de olika ämnena undervisar om just sitt specialområde, men under gemensamma former.

Introduktion till tidiga kulturer 7,5 hp

Kursen behandlar vilka förutsättningar som finns för att studera den mest avlägsna forntiden och djup historia. Vi använder oss av tematiska studier kring tid, rum, människor och samhällen. Vi jämför forntida och moderna betraktelsesätt och diskuterar olika förhållningssätt till det generella och unika i mänskliga samhällen.

Efter godkänd kurs ska du kunna:

 • beskriva olika sätt att se på tid i ett historiskt och arkeologiskt perspektiv
 • beskriva olika sätt att se på rum i ett historiskt och arkeologiskt perspektiv
 • beskriva människans ursprung och olika sätt att kategorisera henne
 • beskriva olika sätt som människor i det förflutna organiserat sig i samhällen

Materiella källor och kultur 7,5 hp

Kursen behandlar översiktligt de materiella källor som ligger till grund för studiet av det förflutna. Vi diskuterar förhållandet mellan mänsklig och materiell kultur, och studerar det arkeologiska källmaterialets bevaring, omhändertagande och tolkning.

Efter godkänd kurs ska du kunna:

 • beskriva och problematisera kulturbegreppet utifrån ett arkeologiskt, historiskt och språkvetenskapligt perspektiv
 • redogöra för olika sätt att generera nya primärkällor i arkeologi och hur de vanligtvis indelas
 • ge exempel på olika tolkningspraxis inom arkeologi

Skrift, språk och text i tidiga kulturer

Kursen behandlar skriftens uppkomst, utveckling och utbredning. Vidare tar kursen upp skriftens användning och funktioner. Kursen problematiserar även relationer mellan muntlig och skriftlig kultur och hur samhällen påverkas av skrift.

Efter godkänd kurs ska du kunna:

 • föra en diskussion kring vad skrift är;
 • redogöra för hur olika skriftsystem fungerar;
 • översiktligt redogöra för skriftens uppkomst, utveckling och användning i olika kulturer;
 • föra en diskussion kring muntlighet och skriftlighet (inklusive syn på skrift i olika kulturer);
 • resonera kring skriftliga artefakter som källor och problem i samband med tolkning av dessa (dechiffrering, datering etc.).

Vetenskapshistoria och samtid 7,5 hp

Kursen inleds med en översikt över hur olika discipliner som är relevanta för förhistoriska och tidighistoriska studier har uppstått och anpassats efter var tids värderingar och förståelse av världen. En idéhistorisk betraktelse av relevanta discipliner inleder kursen. Sedan studerar du hur vetenskapen kan brukas eller missbrukas i politiska syften. Dagsaktuella trender inom forskningen presenteras översiktligt och kursen avslutas med en diskussion om vem som äger det förflutna.

Efter godkänd kurs ska du kunna:

 • beskriva den idéhistoriska bakgrunden till och utvecklingen av skandinavisk och global arkeologi, osteologi, kultur- och språkhistorisk forskning i och runt Medelhavet
 • ge exempel på hur humanistiska vetenskaper kan brukas eller missbrukas i politiska syften
 • redogöra för dagsaktuella trender inom förhistorisk och tidighistorisk forskning
 • diskutera kulturarvsfrågor

Landskap 7,5 hp

Delkursen behandlar samverkan mellan människa och miljö. Olika metoder och teoretiska ramverk används för att studera landskap och miljö under olika tider och olika platser i världen. Du introduceras till hur förståelse av miljö- och landskapsförändring har betydelse för samhällsdebatten.

Efter godkänd kurs ska du kunna

 • ge exempel på hur människa, miljö och landskap samverkar på olika sätt
 • redogöra för och exemplifiera olika metoder och teoretiska ramverk i studiet av landskap och människa-miljö
 • resonera kring långtidsförändringar i miljön i relation till dagens diskussion om hållbar utveckling och kulturmiljövård

Myt, religion och världsåskådning 7,5 hp

Här studerar du centrala teorier, metoder och begrepp i tidiga trossystem. Exempel från olika kulturer används för att diskutera de möjligheter och begränsningar som finns i det materiella och skriftliga källmaterial som ofta är fragmentariskt.

 Efter godkänd kurs ska du kunna

 • redogöra för centrala teorier, metoder och begrepp i studiet av tidiga trossystem
 • resonera kring religionens roll i samhället baserat på ett urval av historiska kontexter
 • diskutera föreställningar kring gudar, döden och världens skapelse baserat på ett urval av historiska kontexter

Metoder i arkeologi 7,5 hp

Delkursen behandlar de många metoder som finns för att utforska det förflutna. Du studerar olika sätt att mäta, bestämma och beskriva ålder och sammansättning av fynd och fyndsammanhang. Vilken information om människan ger hennes biologiska rester? Vi analyserar också fontida klimat- och miljödata.

Efter godkänd kurs ska du kunna

 • beskriva olika metoder att datera det förflutna, inklusive skillnaden mellan relativ och absolut datering samt historisk och naturvetenskaplig datering
 • ge exempel på olika metoder för att bestämma sammansättning och ursprung av artefakter
 • redogöra för hur biologiska rester av människor kan analyseras
 • redogöra för olika metoder att analysera forntida klimat, botanik och zoologi

Fält-/Arkivkurs I 7,5 hp

Kursen ger dig grundläggande färdigheter i aktuell fältmetodik eller arkivkunskap och dessutom en orientering i fyndhantering och fyndregistrering. Du får bearbeta dina fältanteckningar och fyndregistrering eller insamlade arkivdata  till en grundläggande beskrivning/rapport över ditt fält- eller arkivarbetet. På momentet Fält-/Arkivkurs I bedrivs undervisningen i form av handledning i fält eller ett arkiv.

Efter godkänd kurs ska du kunna:

 • fältarkeologins/arkivarbetets grundläggande principer
 • tillämpa relevant fältmetodik
 • hantera och dokumentera ett arkeologiskt källmaterial på kvalitativa och kvantitativa grunder