5EG-501: Egyptisk historia 7,5 hp

Denna kurs ger en introduktion till det forntida Egyptens politiska historia från förhistorisk tid (ca 4500 fKr) till slutet av den Ptolemaiska perioden (30 f.Kr). Du kommer att tillägna dig det grundläggande kronologiska och historiska ramverk som är nödvändigt för alla fortsatta studier i egyptologi och dessutom lär du känna det egyptiska historiska källmaterialet och dess karaktär.

Du kommer också att få en insikt i de olika ideologiska, religiösa och andra typer av processer som är speciellt viktiga för att förstå det forntida Egyptens historia. Vid kursens slut kommer du att ha fått en bred förståelse för egyptologisk historiografi och dess metoder som datering, hur man använder skriftligt och arkeologiskt källmaterial, och de olika problem och utmaningar som historieskrivning innebär.

Kursen ges på heltid under veckorna 36–40 under höstterminen, med tre föreläsningar per vecka. Efter en introduktion om de olika typer av data som används för historisk rekonstruktion och frågan om vad som är historia i den egyptiska kontexten kommer de följande föreläsningarna att leda dig genom den egyptiska civilisationens gryning och det så kallade Gamla Kungariket Pyramidåldern (ca 2680–2150 f.Kr.) till den påföljande perioden av politiskt sönderfall (Första Mellanperioden(ca. 2150–2050 f.Kr). Sedan studerar du det återförenade Egypten under det som benämns Mellersta Kungariket (2050–1650 f.Kr.) och den senare Andra Mellanperioden, då Egypten åter var politiskt delat (ca. 1650–1550 f.Kr.). En stor del av din tid kommer att ägnas åt Det Nya Riket (ca. 1550–1050 f.Kr.) med dess religiösa revolutionärer och imperiebyggare. Härnäst kommer en närmare studium av den påföljande komplexa eran med extrem fragmentation av den politiska makten och utländska invasioner som kallas Tredje Mellanperioden (ca. 1050–665 f.Kr.) och den Sena perioden som avslutades med Alexander den Stores erövring av Egypten 332 F.Kr. Kursen avslutas med en kort översikt av den Ptolemaiska perioden  (332–30 f.Kr.) som slutade när Egypten blev en del av det romerska imperiet.

Egyptisk religion 7,5 hp 5EG502

Kursen ger en introduktion till den stora variationsrikedomen av religiösa trosuppfattningar och tankar från det gamla Egypten. Ämnen som tas upp är skapelseberättelser, gudarnas väsen, religiösa texter, föreställningar kring livet efter detta, ritualer, tempel, prästerskapet och kungaideologin.

Efter kursen förväntas du kunna:

 • redogöra för huvuddragen i det forna Egyptens religion inklusive religiösa bruk
 • presentera de typer av källmaterial som vår kunskap om den fornegyptiska religionen vilar på

Samtidigt tittar du närmare på periodens konst och monumentala arkitektur och deras trender och utveckling. Vid kursens slut har du fått förståelse för den faraoniska statens och samhällets historia och kulturella dynamik mellan dess mest expansiva och självständiga period fram till dess integrering i det hellenistiska världsstyret.

Kursen ges på helfart 100% under veckorna 41-44 under höstterminen med vanligtvis 3 föreläsningar per vecka. Efter en introduktion till de källor och kronologi som är relevanta för perioden tar du en närmare titt på det Nya Rikets (ca. 1550-1050 f. Kr) historia, konst och monument. Detta är en period då Egypten byggde upp och till slut förlorade ett imperium i Levanten och Nubien, och då landet styrdes av några av de mest berömda faraonerna i världshistorien: pojk-kungen Tutankhamun, den religiöse revolutionären Akhenaten och den kvinnliga faraon Hatshepsut. Sedan studerar du den efterföljande komplexa perioden av extremt sönderfall av den politiska makten och invasioner från utlandet som brukar kallas det Tredje intermediet (ca. 1050-665 F. Kr. ) och den efterföljande Sentiden, då Egypten gradvis blev alltmer del av ett större kulturellt medelhavskomplex. Du får följa kampen till dess slut, då Alexander den Store erövrade Egypten 332 f. Kr. Kursen avslutas med en överblick av den så kallade Ptolemaiska perioden (332-30 f.Kr.), då landet styrdes av t ex den berömda drottning Cleopatra, en period som upphörde när Egypten blev en del av det romerska imperiet.

Egyptiskt språk och litteratur 7,5 hp 5EG503

Kursen ingår i Egyptologi A (30 hp) och ger dig grundläggande kunskaper om områdets förhistoria och faraonisk historia. Kursen kan sökas separat och ingår också i Kandidatprogram i arkeologi och antik historia

Kursen avser att ge en överblick av de olika typer av skriftligt material som är bevarat från det forntida Egypten och ger dig också en försmak av egyptiska som språk.

 

Mellanegyptiska II 7,5 hp

Momentet tränar deltagarna i den mellanegyptiska grammatiken, inklusive mer komplexa strukturer. Lättare och medelsvåra mellanegyptiska texter läses med betoning på grammatik och ordförråd. Innehållet diskuteras i förhållande till kulturhistorien.

Efter kursen förväntas du kunna:

 • Visa att du förstår avancerade delar av mellanegyptisk grammatik
 • översätta mer komplexa satser på mellanegyptiska
 • behärska ett utökat ordförråd
   

Materiella och textuella källor II 7,5 hp

Materiella och textuella källor II: Teori och metod 7,5 hp

Kursen behandlar för egyptologin aktuell teori och metod ur ett språkligt, arkeologiskt, historiskt och konstvetenskapligt perspektiv. Ett urval av texter representativa inom sin teoretiska och metodologiska genre läses och diskuteras.

Efter kursen förväntas du kunna:

 •  redovisa en grundläggande kännedom om olika tillvägagångssätt i analyser av skriftliga, arkeologiska och ikonografiska källmaterial från det forna Egypten
 • i tal och skrift beskriva ett urval teoretiska infallsvinklar i studiet av det forna Egyptens språk och kultur

 

Materiella och textuella källor I 7,5 hp

Materiella och textuella källor I: identifikation, analys och tolkning

Momentet behandlar arkeologiska och textuella källtyper och visar hur dessa beskrivas, analyseras och tolkas. Fördjupade analys med några exempel betonar hur de olika källtyperna samspelar i kunskapsproduktion.

Efter kursen förväntas du kunna:

 • Redovisa en grundläggande kännedom om aktuella teoretiska perspektiv som tillämpas i tolkningarna av det gamla egyptiska källmaterialet
 • Känna hur källmaterialet används för att skapa kulturparadigmer
 • I tal och skrift beskriva ett urval teoretiska infallsvinklar i stuiet av det forna Egyptens språk och kultur