Inriktning det faraoniska Egyptens kultur och språk: delkurser år 3

Under programmets tredje år läser du följande delkurser:

HT:

Mellanegyptiska texter I 7,5 hp

Mellanegyptiska texter II 7,5 hp

Temakurs 7,5 hp

Gammalegyptiska 7,5 hp

 

VT:

Tvärvetenskaplig teori och metod 7,5 hp

Nyegyptiska 7,5 hp

Kandidatuppsats 15 hp

Tvärvetenskaplig teori och metod 7,5 hp

Kursen tar upp ett urval av teoribildningar inom olika discipliner och vetenskapsgrenar, företrädelsevis inom humanvetenskaperna, för att tydliggöra skillnader och likheter i betraktelsesätt, genomförande och resultat. Kursen innehåller även ämnesöverskridande diskussioner av problemkomplex relaterade till varandra vad gäller källtyper, perioder eller temata med deltagare från Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi (Skandinavisk och Global), Assyriologi, Egyptologi och Osteologi.

Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för och kontrastera övergripande drag i ett urval av teoribildningar inom human- och naturvetenskaperna
  • i grupper med deltagare från Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi (Skandinavisk och Global), Assyriologi, Egyptologi och Osteologi diskutera ofta förekommande teoretiska och metodologiska problem och möjliga lösningar.

 

Kandidatuppsats 15 hp

Kursen innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning. Uppsatsen skall innefatta en självständig problemdiskussion, en kritisk bearbetning av ett källmaterial och/ eller en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter.

Efter kursen förväntas du kunna:

  • utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kritiskt analysera, bearbeta och sammanställa informationen samt i tal och skrift kommunicera denna
  • självständigt analysera och behandla en arkeologisk problematik eller ett arkeologiskt källmaterial, dokumenterat genom en vetenskaplig uppsats
  • ge och ta konstruktiv kritik i ett vetenskapligt samtal