Kandidatuppsats 15 hp

Kursen innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning. Uppsatsen skall innefatta en självständig problemdiskussion, en kritisk bearbetning av ett källmaterial och/ eller en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter.

Efter kursen förväntas du kunna:

  • utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kritiskt analysera, bearbeta och sammanställa informationen samt i tal och skrift kommunicera denna
  • självständigt analysera och behandla en arkeologisk problematik eller ett arkeologiskt källmaterial, dokumenterat genom en vetenskaplig uppsats
  • ge och ta konstruktiv kritik i ett vetenskapligt samtal