Varför ska jag läsa inriktningen om det tidighistoriska Mesopotamiens språk och kulturer, Jakob?

Jakob Andersson framför en kartaJakob Andersson är universitetslektor i assyriologi. Han undervisar på basårets delkurs Skrift, språk och text i tidiga kulturer. Inom inriktningen om det tidighistoriska Mesopotamien har han det största undervisningsansvaret.

Varför ska man läsa ett helt program?

Fördelen med program är att utbildningen ger en bred bas att stå på inför specialiseringar under den fortsatta utbildningen. Programmet är konstruerat så att man får en orientering om stora områden och tidsrymder steg för steg och inte kastas huvudstupa in i något man inte varit förberedd på. En annan fördel är givetvis att man kommer i kontakt med många ämnesområden och får stifta bekantskap med olika undervisare som besitter expertis inom var sitt område.

Kan man läsa delar av programmet och sedan pussla ihop dem?

Vissa av de kurser som samläses med kandidatprogrammet i Tidiga språk och kulturer kan läsas som fristående kurser; men för att få en kandidatexamen i programmet måste det gemensamma första programåret läsas i sin helhet.

Varför ska jag läsa inriktningen om det tidighistoriska Mesopotamiens språk och kulturer?

För att det är både roligt och spännande! De gamla kulturerna i Främre Orienten ger oss skriftlig och materiell information om drygt 3000 år av tidig historia. Kilskriftskulturerna med sina hundratusentals lertavlor skrivna på ett tiotal språk är de bäst belysta av de äldre kulturerna. Studiet av det tidighistoriska Mesopotamien sker genom att kombinera kurser i språk, historia, arkeologi och kultur.

Vilken/vilka kurs/er kommer du att undervisa i? Kan du berätta mer om den/dem?

Jag kommer bland annat undervisa i delkursen Skrift, språk och text i tidiga kulturer där jag ger översikter över form, innehåll och språk i de tidigaste skrivna källorna från Mesopotamien och Främre Orienten. Under specialiseringen i tidighistoriska Mesopotamiens språk och kulturer är det i huvudsak jag som har hand om undervisningen.

Hur ska jag som student förbereda mig för studier i tidighistoriska Mesopotamiens språk och kulturer?

Låna böcker på biblioteket som kan ge värdefulla översikter över forna Främre Orienten. Ett exempel är Marc van de Mieroops A History of the Ancient Near East. Lär in var och när olika kulturer var betydelsefulla, viktiga städer och några historiska personligheter, vilka språk som talades och skrevs samt vilka språkfamiljer dessa språk tillhörde. Det är en bra början.

Vad kan man göra efter examen? Vad har andra studenter gått vidare till?

Man kan givetvis fortsätta sina studier på avancerad nivå och därifrån gå vidare inom forskning och undervisning. Annars ger ämnet goda kunskaper i att hantera stora mängder information; något som är eftertraktat inom olika yrkesområden. Med kompletterande studier inom andra områden kan man skapa en utbildning som ger en helt egen och unik profil.

Hur hittar man på uppsatsämne?

Var med på seminarier och föreläsningar, ta anteckningar, läs andras uppsatser och se hur tidigare studenter identifierat sina problem och strukturerat sina undersökningar. Läs litteratur kritiskt. Verkar det finnas saker som passeras i tysthet? Är det kanske på grund av att det är ett mindre undersökt fenomen? Det är såklart alltid bra att diskutera och bolla ideer med en kunnig handledare som har överblick över källmaterialet och som kan hjälpa till med att avgränsa ämnet.

Jag har svårt att tillgodogöra mig skriven text – finns materialet inläst?

Uppsala universitet har ett gott stöd för studenter med läs- och skrivsvårigheter. Exempel på stödinsatser är att man kan långa kurslitteraturen som talböcker. Se http://www.uu.se/utbildning/plugga-pa-universitetet/funktionshinder/dyslexi för mer information.

Ingår det exkursioner i programmet?

Under höstterminen ordnar vi frivilliga exkursioner till Museum Gustavianum här i Uppsala och till Medelhavsmuseet i Stockholm.

Finns det möjlighet att läsa någon del av programmet utomlands?

Vissa studenter ordnar själva med uppehälle i utlandet under sin utbildning och det är givetvis något vi uppmuntrar.

Jag skulle vilja skriva en uppsats som jämför grekisk, assyrisk och nordisk mytologi. Måste jag läsa alla inriktningar då?

Inte alls. Jag skulle dock rekommendera att man utgår från ett av kulturområdena och belyser det med jämförelser tagna från de andra. Om uppsatsen ska skrivas inom tidighistoriska Mesopotamiens språk och kulturer bör det vara kilskriftsmaterialet, i det här fallet det assyriska materialet, som utgör kärnan i uppsatsen.

Jag förstår inte svenska så bra, men talar jättebra engelska. Är någon del av undervisningen på engelska?

Under kandidatprogrammets gemensamma år sker föreläsningar och seminarier på svenska men litteraturen är i stor utsträckning skriven på engelska. Delar av föreläsningsmaterialet läggs dessutom upp på nätet så man har möjlighet att repetera saker flera gånger om språket känns svårt i början. Inriktningen mot tidighistoriska Mesopotamiens språk och kulturer sker inom ramarna för ämnet assyriologi och där kan kurser ges på engelska om behovet finns.

Jag behöver läsa vissa delar av programmet på distans - går det?

Programmet är bundet till Uppsala universitet och Campus Gotland och det är idag inte möjligt att läsa de olika delmomenten på distans.

Senast uppdaterad: 2022-01-21