Varför ska jag läsa osteologi i Visby, Sabine?

Sabine Sten är professor i osteologi och verkar i Sabine Sten framför ett staketOsteologilabbet i Visby, Campus Gotland

Vad är egentligen osteologi?

Osteologi är ett bra komplement till arkeologiska studier. Osteologiska material utgör den största fyndmängden vid arkeologiska utgrävningar oavsett om man gräver skelettgravar eller boplatsmaterial. Vid en arkeologisk utgrävning är det bra med en person som har osteologisk kunskap och kan berätta för sina kollegor vad för benfynd som påträffas. Ibland kan det hända att ett viktigt beslut måste tas snabbt i fält och om det då rör sig om osteologi är det mycket viktigt att en osteolog finns på plats. I samband med gallring av ben i fält är det självklart att en osteolog skall tillfrågas.

Varför ska man läsa ett helt program?

Osteologi är ett biområde och ingår i Arkeologiprogrammet. Osteologisk inriktning väljer man år 2.

Kan man läsa delar av programmet och sedan pussla ihop dem?

Studenterna kan börja läsa den fösta osteologikursen om anatomi och morfologi och sedan fortsätta med nästa kurs. För att kunna fortsätta med nästa kurs måste man klarat av kursen innan. Det går inte att hoppa in och välja en kurs hur som helst.

Varför ska jag läsa på Gotland?

Gotland är kalkrikt och i kalkrika jordar bevaras skelettmaterial mycket bra. På Gotland har vi fantastiska arkeologiska benmaterial som har höga forskningsvärden inom studier av faunahistoria och miljö genom tiderna. I programmet har vi också en arkeogenetik kurs där studenterna får lära sig hur man med hjälp av osteologiska material kan tillämpa genetisk forskning både hos djur och människa.

Hur skaffar jag bostad på Gotland - finns det hjälp att få?

Studentföreningen Rindi informerar om hur man går tillväga om boendet på Gotland som student. http://www.rindi.com/boende

Vilken kurs kommer du att undervisa i?

Vi är två anställda osteologer på Campus Gotland och vi är mer eller mindre inblandade i alla osteologiska kurser vi ger. Studenterna har nära kontakt med lärarna som de inte bara träffar i föreläsningslokalen utan också i Osteologiska laboratoriet där all praktisk handledning sker med både referensmaterial och arkeologiska bensamlingar.

Hur ska jag som student förbereda mig?

Läsa osteologisk kurslitterattur och få en uppfattning om vad osteologistudierna handlar om.

Vad kan man göra efter examen?

Efter kandidatexamen rekommenderar vi att studenterna skall fortsätta sina studier. I dag krävs stora kunskaper för att få ett arbete inom arkeologin. Vi hjälper också till med att sprida information om utlysningar för ansökan om fältpersonal.

Vad har andra studenter gått vidare till?

Osteologistudenter, som har specialkunskaper, söker arbete inom arkeologisk fältverksamhet där de kan hantera och ansvara för benfynd som tas tillvara. Osteologistudenter har också fått projektanställningar inom museivärlden och länsstyrelser. Några studenter har blivit antagna till doktorandtjänster både vid nationella och internationella universitet. 

Några studenter är intresserade av rättsmedicin och fortsätter sina studier inom detta område.

Hur hittar man på uppsatsämne?

Studenterna har egna val med det intresse inom osteologin som de vill fördjupa sig i. Om studenterna har svårt att bestämma ämne så diskuterar studenterna med sin handledare och gemensamt finner de ett ämne som är intressant. Vi har också på Campus Gotland egna utbildnings- och forskningsgutgrävningar. Benfynden från dessa utgrävningar är också tillgängliga som uppsatsämne.

Inom mitt forskningsprojekt Osteoporosis och osteoarthritis, då och nu har flera studenter varit inblandade i undersökning om hälsa. Arbetet bygger på ett nära samarbete med läkare.

Jag har ett funktionshinder som gör att jag inte kan delta så mycket i utgrävningar, men vill ändå läsa programmet. Hur funkar det?

Det finns mycket kringarbeten att utföra i samband med arkeologiska utgrävningar. Man behöver inte vara aktiv i fält utan kan arbeta med bl.a. fyndhantering, dokumentation och registrering.

Jag har svårt att tillgodogöra mig skriven text - finns materialet inläst?

Det finns stöd att få på Campus Gotland med hjälp av inläst kurslitteratur.

Ingår det exkursioner i programmet?

När Gotlands museums fältarkeologer har någon utgrävning i närheten av Visby så besöker vi platsen. Sista året på programmet åker vi till Stockholm och besöker Naturhistoriska riksmuseet och Statens historiska museum. Exkursionen är inte obligatorisk.

Finns det möjlighet att läsa någon del av programmet utomlands?

I dagsläget nej.

Hjälper ni till med praktikplats?

Vi hjälper till med förslag på praktikplatser och har namn på personer som studenterna kan kontakta.

Jag förstår inte svenska så bra, men talar jättebra engelska. Är någon del av undervisningen på engelska?

Vi har haft engelsktalande studenter i osteologikurser som vi har hjälpt ”med extra” undervisning. I dag har vi inga osteologikurser som ges på engelska.

Senast uppdaterad: 2022-01-21