Masterutbildningar

Masterprogram i arkeologi  (HAR2M Uppsala & Visby)

Detta är programmet för dig som är intresserad av uppdragsarkeologi, kulturminnesvård eller en forskarkarriär inom arkeologi. Utbildningen är yrkesinriktad, men ger dig också färdigheter nödvändiga för att bedriva forskning. Du lär dig fältarbete, olika metoder och tolkningsmodeller i utforskandet av det förflutna. I vårt labb lär du dig geografiska informationssystem och i fält gräver du under handledning. Med en masterexamen i arkeologi har våra studenter många färdigheter som gör det möjligt för dem att hitta arbete inom till exempel uppdragsarkeologi, kulturarvsförvaltning, turism, jobb som kräver geografiska informationssystem (GIS) inom myndigheter eller som utbildare och lärare samt forskare.

Masterprogram i antikens kultur och samhällsliv  (HAK2M Uppsala)

Detta är programmet för dig som är intresserad av Medelhavsvärldens arkeologi och antika historia. Mycket av det vi idag tycker är självklart inom politik, ekonomi och kultur har påverkats av antiken. Du lär dig att analysera och förmedla ett kulturarv som är av stor betydelse för den europeiska identiteten. Inom programmet läser du både obligatoriska och valbara kurser. Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsalauniversitet erbjuder normalt kurser inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, och egyptologi. Du kan dessutom välja kurser inom andra ämnen om du önskar en bredare humanistisk utbildning.

Masterprogram i egyptologi  (HEG2M Uppsala)

Programmet är för dig som är intresserad av att integrera texter, konst och materiella källor i utforskandet av det forna Egypten. Du lär dig hur en forskare arbetar genom att studera ett fascinerande källmaterial samtidigt som du blir expert på att identifiera problem och föreslå möjliga lösningar utifrån ett fragmentariskt källmaterial. Du lär dig analysera och kombinera fler typer av källor än studenter normalt kommer i kontakt med. Språk- och textstudier kombineras med historia, konst och arkeologi. Programmet ger en god grund för doktorandstudier i egyptologi vid olika universitet i världen, men förbereder dig också för en karriär som inkluderar olika aspekter av kulturminnesvård och uppdrag som handläggare eller utredare.

Läs mer om masterprogrammet i global miljöhistoria nedan.

Masterprogrammet innebär täta lärar- och handledarkontakter där stor vikt läggs vid att ge dig redskap för att utveckla ditt skrivande av vetenskaplig text och populära framställningsformer, samt muntlig presentation. Du är välkommen att delta i det Högre Seminariet, samt i de verksamheter som anordnas av institutionen eller av studentföreningen Fjölnir.

Programmet inleds med en obligatorisk gemensam kurs Cosmopolitan Pasts 7,5 hp som ges på halvfart under den första halvan av höstterminen. Examensarbetet omfattar 45 hp och kan skrivas på halv- eller helfart. I övrigt läser du kurser vid vår eller någon annan institution. Du kan också göra praktik som räknas in i utbildningen. Du utformar själv din utbildning genom att välja utifrån ditt eget intresse. En individuell studieplan upprättas tillsammans med programansvarig eller studierektor och denna studieplan revideras vid behov.

Inriktningen Arkeologi kan läsas både i Visby och i Uppsala. Vissa kurser samläses mellan de båda campus och du får tillgång till fler lärare och forskare med olika specialistkompetenser.

Masterprogrammet i global miljöhistoria ger dig avancerad teoretisk och empirisk kunskap om förhållandet mellan mäniskor och natur ur ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv. Programmet ger dig den analytiska kompetens du behöver för kritiska och oberoende studier i ämnet. Som student kan du integreras i större forskningsprojekt och ges möjlighet till fältarbete över hela världen.

Programmets egna sidor

Gå till kursplanen för Masterprogram i global miljöhistoria

Senast uppdaterad: 2023-02-20