Arkeologisk teori och metod 7,5 hp

Ges v 45-02 HT 2015 Avancerad nivå. Ges i Visby

Studenterna arbetar med att kartlägga fältet och studera hur dess olika delar relaterar till varandra. En historisk överblick över fältets utveckling och bevarande ideologiska delar ingår. Här fokuseras på kritisk analys av relevant och aktuell litteratur som innefattar olika inriktningar av arkeologisk teori och metod samt att det materiella kulturarvets fält av aktörer, nätverk och strukturer identifieras, beskrivs och analyseras.
 

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:
- analysera kulturarvsförvaltningens fält i Sverige och i ett globalt perspektiv, kritiskt granska och diskutera antikvariska regelverk och deras relation till ny forskning
- inhämta och självständigt tillämpa fördjupade kunskaper om arkeologisk vetenskaplig teori och metod
- positionera sin ståndpunkt i förhållande till tidigare forskning och antikvariska regelverk

Det materiella kulturarvets fält av aktörer, nätverk och strukturer identifieras, beskrivs och analyseras. En historisk överblick över fältets utveckling och bevarandeideologiska delar ingår. Det ingår även fokusering på kritisk analys av olika inriktningar av arkeologisk teori och metod gällande vetenskaps- såväl som samhällsteori, genusperspektiv, etik och metodologi.