Master­programmet i global miljöhistoria

I dag, då frågor om biologisk mångfald, energianvändning, hållbar utveckling och social rättvisa är avgörande för mänsklig­hetens överlevnad, är miljöhistoria ett aktuellt och viktigt ämne. Master­programmet i global miljöhistoria avser att ge dig avancerade teoretiska och empiriska kunskaper i samhälls­vetenskaplig och humanistisk analys av relationer mellan människa och natur.

Logotyp för programmet

Det 2-åriga masterprogrammet i global miljöhistoria ger dig som student avancerad teoretisk och empirisk kunskap om förhållandet mellan människa och natur från ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv. Det är utformat för att ge den analytiska färdigheten som krävs för kritiska och självständiga studier inom detta område. Studenter kan integreras i större forskningsprojekt och kan ges tillfällen till fältarbete över hela världen. De breda forskningsfälten inom programmet förenas av vikten av historisk bakgrund för att studera, tolka och förstå nutida utmaningar och för att skapa nya framtidsvisioner.

Dekorativ bild

Programmet är internationellt och interdisciplinärt. Undervisning och handledning sker på engelska.

Läs om behörighetskrav här

Din masteruppsats kan antingen omfatta 45 eller 60 poäng. Uppsatsen examineras vid institutionen för arkeologi och antik historia, men du ges handledning av lärare med specialistkompetens inom relevanta områden från någon av de deltagande institutionerna i programmet: Arkeologi, Konstvetenskap, Historia, Kulturgeografi, Ekonomisk historia, Utvecklingsstudier.

Inom programmet är definisionen av historia bred för att ge plats åt en verkligt innovativ miljö för att utveckla metoder för diakroniska studier: allt från att förstå diskursens historia och kllimatförändringarnas kontext till mycket längre tidsrymder, som att undersöka historien av en struktur, praktik eller debatt, eller den långtida historiska ekologin på en plats eller i ett landskap. Landskap och bio-kulturell kulturarvsstudier är viktiga forskningsinriktningar, och bottnar i GIS laboratoriet och den unika kompetens som finns inom institutionen för arkeologi och antik historia. Spridning av resultat och pedagogik i miljöutbildning och miljöhistoria är också möjliga forskningsinriktningar.

Länkar till CEDMUS Syntolkning finns i bildtext
Syntolkning: Logo for CEMUS - Beyond Sustainable Development-As-Usual. Länk: http://www.cemus.uu.se/

Programmet bygger på Aktivt Studentdeltagande [Active Student Participation] och student-ledd inlärning i enlighet med Cemus 25 år långa tradition. Det finns möjligheter att få erfarenhet som t ex mentorskap av yngre studentgenerationer, att organisera och bygga upp kurser och extra undervisningstillfällen med oberoende studentorganisationer som t ex  Ekolibria.

Senast uppdaterad: 2023-10-02