Kontinuitet och konstruktion: Grekisk kult i ett långsiktigt perspektiv 7,5 hp 5AK665

Kurs på avancerad nivå vid Svenska institutet i Athen vårterminen 2015, v. 19-23

Kursen syftar till att belysa hur kult yttrar sig och praktiseras på olika platser under olika perioder i Grekland, med betoning på det långsiktiga perspektivet. En och samma plats tycks ibland ha använts för kultutövande under lång tid, men rör det sig om ett kontinuerligt bruk eller ett återupptagande av den religiösa funktionen? Vid ett eventuellt återupptagande, har detta skett spontant eller är det en följd av ideologiska drivkrafter? Denna sista frågeställning arbetar på två plan, det historiska och det moderna, eftersom det bland dagens forskare tycks finnas en påtaglig vilja att söka efter och identifiera s.k. kultkontinuitet.

Kursbeskrivning

Hur yttrar sig kult under olika perioder i Grekland? Vad har Herakles gemensamt med St. Mikael och varför byggdes vissa antika tempel om till kyrkor medan andra förstördes? En och samma plats tycks ibland ha använts för kultutövande under lång tid, men rör det sig om ett kontinuerligt bruk eller återupptas den religiösa funktionen vid ett senare tillfälle? Uppstår kulter spontant eller som en följd av ideologiska drivkrafter?

I ett långsiktigt perspektiv, som sträcker sig från den grekiska bronsåldern via kristendomen fram till dagens neopagana rörelser, diskuterar och problematiserar kursen begreppet kultkontinuitet från två håll, det historiska och det moderna, eftersom det bland dagens forskare tycks finnas en påtaglig vilja att söka efter och identifiera kontinuitet i religiösa bruk och platser. Som kursdeltagare deltar du i undervisningen på Svenska institutet i Athen och i exkursioner till relevanta platser under tre veckor i Grekland. Institutet erbjuder stipendier som täcker resor samt boende under denna period.

Målbeskrivning

Efter genomförd kurs skall studenterna ha uppnått följande mål:

  • kunna redogöra i en analys för problemen kring begreppet kultkontinuitet
  • ha kännedom om relevanta platser där kult förekommit eller antagits förekomma under olika tidsperioder samt på vilka grunder
  • kunna beskriva och diskutera vilka fysiska och trosmässiga uttryck kontinuitet och konstruktion tagit sig inom kulten och inom forskningen
  • kunna formulera och förmedla självständiga reflektioner kring kultplatser och kontinuitetbegrepp i muntlig och skriftlig form

Undervisning

Kursupplägg, där tre veckor är förlagda i Grekland:

v. 1. Förberedande självstudier i Sverige. Dessa omfattar inläsning av relevant kurslitteratur

v. 2. Bakgrundsföreläsningar och seminarier varvas med besök på museer samt på relevanta platser i Athen med omnejd. Biblioteksstudier.

v. 3-4. Fältexkursioner utanför Attika, exempelvis till Korinth, Argolis, Olympia, Marathon och Orchomenos. Under exkursionerna kommer varje student att göra en muntlig presentation som belyser en viss aspekt av kursens tema.

v. 5. Arbete med skriftlig examinationsuppgift antingen i Athen (på egen bekostnad) eller Sverige.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier och exkursioner, genom en muntlig redovisning under exkursionerna samt en avslutande skriftlig PM.

Behörighet

Högskoleexamen om minst 180 hp, vara minst 90 hp i ett ämne, inom humanistisk, samhällsvetenskaplig, juridisk och teologisk fakultet eller teknisk högskola, samt Sv B/Sv B 2 och Eng A

Ansökan

Förutom anmälan på www.antagning.se ska du också lämna en kort motivering (som bedöms av styrelsen för Svenska institutet i Athen) till varför du vill gå kursen. Detta görs på en särskild blankett, som tillsammans med studiemeriter och övriga meriter du önskar åberopa skickas via e-post som ett (1) dokument (pdf) till styrelsens sekreterare Gunnel Ekroth (gunnel.ekroth@antiken.uu.se), senast den 15 oktober 2014.

Poster