Makt och status. Euripides och den klassiska polisstaten 7,5 hp 5AK664

Kursen fokuserar på texter av den athenske dramatikern Euripides. Intersektionalitet tillämpas som analytiskt metod för att studera maktförhållanden som historiskt, kulturellt och socialt definierat kvinnors och mäns roller och status i det klassiska grekiska samhället. Frågor kring etnicitet, kön, ålder, klass och sexualitet kommer att belysas genom närläsning av Euripides texter. Kursen betonar den kontextuella betydelsen av att diskutera texterna i relation till sin samtid, det klassiska Athen.

Kursen ges på avancerad nivå under VT 15, v 4-13 i Uppsala.