Masterprogram i humaniora med inriktning arkeologi 120 hp

Institutionen för Arkeologi och antik historia erbjuder en stark och levande forskningsmiljö med forskare inom flera områden. Den senaste utvärderingen av Universitetskanslersämbetet bekräftar att våra masterutbildningar håller hög kvalitet.

Programmet

Förutom den ämnesspecifika fördjupningen ger den två-åriga masterutbildningen en bred bakgrund i humaniora och lämpar sig väl för dig med intresse för humanistiska och tvärvetenskapliga studier. Utbildningen är forskningsförberedande, men med de analytiska verktyg som humaniora erbjuder utgör masterutbildningen också en gedigen grund inom många yrkesområden. En uppföljning av våra masterstudenters karriärer visar att de har haft goda förutsättningar på arbetsmarknaden.

Våra masterutbildningar erbjuder möjligheter till nationella och internationella praktikplatser och deltagande i forskningsprojekt. Genom att gå med i någon av fakultetens forskningsnoder kommer du som masterstudent i direkt kontakt med pågående forskning utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Masterprogrammet innebär täta lärar- och handledarkontakter där stor vikt läggs vid att ge dig redskap för att utveckla ditt skrivande av vetenskaplig text och populära framställningsformer, samt muntlig presentation. Du är välkommen att delta i det Högre Seminariet på forskarutbildningen, samt i de verksamheter som anordnas av institutionen eller av studentföreningen Fjölnir.

Kurser och praktik

I det två-åriga masterprogrammet läser du minst 15 hp masterkurser inom ämnet Arkeologi. Vi har ett stort utbud av kurser som ger dig möjlighet att specialisera dig på Skandinavisk järnålder, Skandinavisk stenålder, Landskapsanalys och GIS, Historisk ekologi, Osteologi, Global arkeologi och Kulturmiljövård. Det finns även möjlighet att läsa andra kurser både på institutionen och inom fakulteten. Du kan dessutom välja verksamhetsförlagd utbildning (praktik) om 7,5 eller 15 hp på t.ex. muséer, och det finns möjlighet till individuella läskurser för att anpassa programmet efter dina egna behov. De flesta kurser omfattar 7,5 hp och läses på halvfart parallellt med andra kurser eller uppsatsskrivande. 

Våra masterkurser ges vanligtvis periodiskt vartannat år - därför krävs en god planering vid val av kurser.

Uppsats

Uppsatsen omfattar 45 hp och skrivs under tre terminer. Förutom handledning kommer du att arbeta med din uppsats i seminarieform och i den uppsatsstödjande kursen där problemformulering, metodologiska frågor och texten i sig diskuteras tillsammans med lärare och studenter. I noderna finns möjligheter till ytterligare stöd i form av tematiska seminarier och mentorshandledning. Uppsatsen ventileras av en disputerad forskare med relevant ämnesinriktning.

 Vill du läsa hos oss?

Antagning till masterprogrammet i humaniora sker till höstterminen. Ytterligare information kan fås av studierektor Susanne Carlsson