Nordeuropas senglaciala pionjärbosättningar 7,5 hp

Kursens mål är att ge studenterna kunskaper om de miljö- och kulturprocesser som under den senglaciala kolonisationen av norra Europa lade grunden till det historiska substrat som påverkade senare samhälleliga processer i området.

Fokus ligger på hur jägar-samlar kulturer anpassar sig till de nya naturmiljöer som formades i den vikande landisens spår. Anpassningen till en ny naturmiljö följdes dock snart av den sociala dynamik som uppstod när allt land var kulturellt ianspråktaget. Därför diskuteras i kursen även hur skilda grupper av jägar-samlare började utveckla en ekologi där materiell kultur, sociala nätverk, kulturell reproduktion och etnisk identitet artikulerades. Meningen är att kursen bland annat skall utmynna i en diskussion av en av arkeologins styrkor; betydelsen av den långa historien i kulturella förlopp.

Efter genomförd kurs skall studenterna kunna:
- redogöra muntligt och skriftligt för hur fångstfolk i senglacial tid etablerar sig i områden frilagda i samband med Weichselisens tillbakadragande
- beskriva och diskutera detaljer i de migrerande gruppernas materiella kultur, ekonomi och kulturella nätverk
- redogöra för hur det kulturella substrat som de migrerande grupperna först etablerade tar sig uttryck och förändras i ett mångtusenårigt perspektiv.

Kursen ges i Uppsala