Sydskandinaviens järnålder 7,5hp 5AR773

Avancerad nivå, ges v 03-12 under VT 2016.

Kursen behandlar hur järnålderssamhället i Sydskandinavien (ca 500 f.Kr.– 1100 e.Kr) utvecklas och stratifieras, hur samhällskomplexiteten förändras över tid och på vilket sätt det tar sig uttryck i social struktur, ekonomi och gravritual. Andra aspekter som behandlas är järnålderssamhällets syn på sig själv och hur kosmologi tar sig uttryck och förändras i ett tusenårsperspektiv. Kursens mål är att skapa synteser som fångar de stora dragen i den utveckling som lägger grunden för de skandinaviska kungarikena och deras politiska geografi.

Efter genomförd kurs skall studenterna självständigt muntligt och skriftligt kunna:

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:
- beskriva och diskutera hur samhällskomplexiteten under järnåldern förändras över tid och tar sig uttryck i social struktur, ekonomi och gravritual
- redogöra för hur järnålderssamhällets syn på sig själv och på kosmologi tar sig uttryck och förändras i ett tusenårsperspektiv
- identifiera och analysera relevant tidigare och nuvarande forskning inom fältet- redogöra för hur järnålderssamhället utvecklas och stratifieras.

Kursen ges i Uppsala

Studenterna åkte till Island på exkursion i november 2013. Läs mer om det!