Osteologi A 30 hp

Denna kurs består av fyra delkurser (du kan läsa delkurs 1 och 2 separat, se Osteologi. Anatomi och morfologi 15 hp).

Kursen ingår också i Kandidatprogrammet i arkeologi, inriktning osteologi.

Efter godkänd kurs förväntas du kunna:

 • redogöra i tal och skrift för den mänskliga kroppens morfologi och anatomi
 • beskriva morfologi och anatomi hos de vanligaste ryggradsdjuren som påträffas vid arkeologiska utgrävningar
 • beskriva skelettets uppbyggnad, struktur och nedbrytning, olika typer av ben och deras rörelsemönster
 • identifiera och beskriva både människans och däggdjurens skelett, kranium, tänder, extremiteter, bål och ryggrad
 • resonera kring problemområden och begränsningar inom arkeogenetik
 • bedöma kvalitet samt konstruktivt analysera publicerade artiklar baserade på förhistoriskt DNA
 • genomföra grundläggande datainsamling i fält eller statistisk bearbetning av data

Anatomi och morfologi I 7,5 hp

Kursen behandlar människans och däggdjurens anatomi och morfologiska uppbyggnad ut ett utvecklingsmässigt och funktionellt perspektiv. Benslag från olika arter introduceras.

Anatomi och morfologi II 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i människans och de vanligaste ryggraddjurens anatomi utifrån arkeologiskt källmaterial. Olika tillämpningar av osteologiska och naturvetenskapliga metoder introduceras

Arkeogenetik 7,5 hp

Kursen behandlar bakgrunden till och nuvarande begränsningar inom arkeogenetik. Genetiska system samt molekylära och statistiska metoder inom forskningsområdet introduceras. Deltagarna genomför praktiska övningar i genetiska laborativa metoder och datorlaborationer.

Efter kursen förväntas du kunna:

 • redogöra för genetiska metoders användning inom osteologi och arkeologi.
 • tolka genetiska data
 • resonera kring de skeenden och processer som gett upphov till den studerade genetiken.
 • bedöma kvalitet samt konstruktivt analysera publicerade artiklar baserade på förhistoriskt DNA.

Osteologiska metoder 7,5 hp

Kurs där teoretiska och metodologiska kunskaper omsätts i praktisk metodik.