Osteologi. Tematisk fördjupning 15 hp

Denna kurs innefattar de tre första delkurserna inom Osteologi B.

Kurserna ingår i Kandidatprogrammet i arkeologi, inriktning osteologi, men kan också läsas separat.

 

Efter godkänd kurs förväntas du kunna:

  • identifiera och beskriva sjukliga förändringar i skelettet hos både djur och människa samt diskutera hälsotillstånd i forntid och nutid utifrån dessa kunskaper
  • redogöra för olika isotop- och spårämnesanalysers möjligheter och begränsningar i studiet av forntida diet, migration och hälsa.
  • visa grundläggande kunskaper i identifiering av benslag, arter, kön, ålder och storlek hos människa och djur utifrån kremerat skelettmaterial.
  • redogöra för skelettets förändring vid kremering
  • utifrån ett arkeologiskt material identifiera vanligt förekommande fåglar, fiskar, amfibier, reptiler och mollusker

 

Paleopatologi 5 hp

Kursen ger kunskap om benslag från människa och djur som visar spår av förändrad morfologi och funktion. Den ger även inblick i bakomliggande orsaker till patologiska förändringar och sjukdomarnas ursprung (etiologi) och deras koppling till hälsofrågor.

Kremerat skelettmaterial 5 hp

Kursen ger kunskap om kremerat skelettmaterial från människa och djur med syfte att deltagarna skall kunna skilja mellan olika benslag, arter, kön, ålder, storlek och patologiska förändringar. Skelettets nedbrytning (tafonomi) vid kremering diskuteras.

Fågel, fisk, groddjur, reptilier, amfibier och mollusker 5 hp

Kursen ger kunskap om skelettuppbyggnaden (morfologin) ut ett utvecklingsmässigt och funktionellt perspektiv hos fåglar, fiskar, amfibier och reptiler som vanligen påträffas vid arkeologiska utgrävningar. Molluskers uppbyggnad och olika arter studeras. Olika arters habitat kopplas till den arkeologiska fyndplatsen.