Arkeologi C 30 hp

Tvärvetenskaplig teori och metod 7,5 hp

Kursen tar upp ett urval av teoribildningar inom olika discipliner och vetenskapsgrenar, företrädelsevis inom humanvetenskaperna, för att tydliggöra skillnader och likheter i betraktelsesätt, genomförande och resultat. Kursen innehåller även ämnesöverskridande diskussioner av problemkomplex relaterade till varandra vad gäller källtyper, perioder eller temata med deltagare från Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi (Skandinavisk och Global), Assyriologi, Egyptologi och Osteologi.

Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för och kontrastera övergripande drag i ett urval av teoribildningar inom human- och naturvetenskaperna
  • i grupper med deltagare från Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi (Skandinavisk och Global), Assyriologi, Egyptologi och Osteologi diskutera ofta förekommande teoretiska och metodologiska problem och möjliga lösningar.

 

Arkeologisk teori och metod 7,5 hp

Kursen behandlar aktuell arkeologisk teori och metod inom olika inriktningar av vetenskapen. Ett urval av texter representativa inom sin teoretiska och metodologiska genre läses och diskuteras. Ett historiskt perspektiv på ämnets teoriutveckling förmedlas också. Deltagarna identifierar under kursen ett teoretiskt komplex och metodologiskt tillvägagångssätt som passar deras individuella examensarbeten.

Efter kursen förväntas du kunna:

  • i tal och skrift beskriva och värdera arkeologisk teori och metod på ett initierat sätt
  • identifiera ett teoretiskt komplex och metodologiskt tillvägagångssätt som passar det tilltänka examensarbetet

 

 

Kandidatuppsats 15 hp

Kursen innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning. Uppsatsen skall innefatta en självständig problemdiskussion, en kritisk bearbetning av ett källmaterial och/ eller en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter.

Efter kursen förväntas du kunna:

  • utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kritiskt analysera, bearbeta och sammanställa informationen samt i tal och skrift kommunicera denna
  • självständigt analysera och behandla en arkeologisk problematik eller ett arkeologiskt källmaterial, dokumenterat genom en vetenskaplig uppsats
  • ge och ta konstruktiv kritik i ett vetenskapligt samtal