Inriktning: Global arkeologi Delkurser år 2

Följande delkurser ingår i kandidatprogrammets inriktning mot global arkeologi år 2.

HT:

Människoblivandet och jägare/samlare 7,5 hp

Etnoarkeologi 7,5 hp

Global historisk ekologi 7,5 hp

Arkeologi i modern tid 7,5 hp

VT:

Geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp

Arkeologi, samhälle och miljö 7,5 hp

Valbar kurs 1:

Valbar kurs 2:

 

Människoblivandet och jägare/samlare 7,5 hp

Hur formades den moderna människa till den hon är idag? Evolutionen från primater till modern människa diskuteras mot bakgrund av genetisk och antropologisk forskning. Vi diskuterar livet som jägare och samlare, som var den försörjningsekonomi som karakteriserar de mänskliga samhällen som inte ägnade sig år jordbruk.

 

Etnoarkeologi 7,5 hp

Kursen behandlar etnoarkeologins teoribildning och metodik. Exempel på traditionella kulturyttringar ur en arkeologisk/antropologisk synvinkel diskuteras liksom hur dessa kan användas för att bredda tolkningsunderlaget inom arkeologi. Tvärkulturella studier kring sociala organisationsformer, rituellt tänkande och materiella yttringar studeras.

Efter kursen förväntas du kunna:

 • redogöra för etnoarkeologins historiska bakgrund och dess roll inom dagens arkeologi
 • diskutera olika etnoarkeologiska metoder och teorier för tolkning av arkeologiska material
 • genomföra experimentell arkeologi där praktiskt utförande kopplas till antropologisk teori
 • redogöra för traditionella kulturformer och dess sociala organisation i ett globalt perspektiv med insikter i lokal anpassning och variation

Global historisk ekologi 7,5 hp

Kursen behandlar det växlande förhållandet mellan människa och miljö i ett historiskt perspektiv. Olika betraktelsesätt från arkeologi, paleoekologi, ekologisk antropologi och miljöhistoria från skilda områden och epoker introduceras för att berika förståelsen av miljömässiga utmaningar i forntid och nutid.

Efter kursen förväntas du kunna:

 • översiktligt redogöra för grunderna i historisk ekologi, dess intellektuella ursprung och ett urval av relevanta fallstudier
 • resonera kring hur olika källmaterial och metoder kan belysa interaktionen mellan människa och miljö i ett modernt och historiskt perspektiv
 • argumentera kring arkeologins bidrag till historisk ekologi som en tvärvetenskaplig disciplin

Historisk arkeologi 7,5 hp

Denna delkurs behandlar mångfald, sammanlänkning och kontraster mellan regioner i olika delar av världen och Norden från sen medeltid till nutid. I centrum för momentet står frågan om hur historisk arkeologi kan användas för att studera grundläggande spörsmål om klass, genus, etnicitet och slaveri och ämnen som urbanism, kapitalism, kolonialism och globalisering.

Efter godkänd kurs förväntas du kunna

 • redogöra för etablerade frågeställningar och målsättningar inom historisk arkeologi och arkeologisk forskning om den"moderna världen"
 • diskutera ett urval fallstudier inom historisk arkeologi som vetenskaplig praxis och kritiskt granska dess bruk av källor utifrån självvalda exempel
 • urskilja och analysera olika positioner i forksningsdebatter inom ett specifikt ämne och hur alternativa tolkningar kan jämföras och värderas.

Arkeologi, samhälle och kulturarv 7,5 hp

Kursen tar upp det förhållande att arkeologi och kulturminnesvård inte är objektiv och neutral i sitt förhållande till forntiden. Arkeologer är präglade av sin samtid och tar därför i praktiken och i sin forskning ställning till samtidens stora frågor. Detta speglas också i arkeologins utveckling som kursen belyser med exempel i ett globalt och idéhistoriskt perspektiv. Arkeologins förhållande till nationalstaten, samt koloniala och postkoloniala samhällen, liksom frågan om etnicitet och kulturell identitet behandlas.

Efter kursen förväntas du kunna:

 • redogöra för vad kulturminnesvård inbegriper
 • belysa hur samhället påverkar arkeologin och vice versa
 • resonera kring arkeologins förhållande till begrepp som nationalstaten, koloniala och postkoloniala samhällen, etnicitet och kulturell identitet.

Geografiska Informationssystem 7,5 hp

Kursen är en introduktion till arkeologiska perspektiv på landskap. Det ger deltagare färdigheter i att arbeta med GIS, kunskap om hur GIS används för att analysera arkeologiska frågor och en grundläggande förståelse av studiet av förhistoriska fynd och fyndförhållanden ur ett landskapsarkeologiskt perspektiv.

Efter kursen förväntas du kunna:

 • formulera en arkeologisk frågeställning som är lämpad för en modern GIS-analys
 • med hjälp av GIS hantera rumsliga aspekter av arkeologiska material, såsom information från inventeringar, utgrävningar och befintliga databaser
 • grundläggande begrepp och terminologi för GIS-baserad rumslig analys
 • arbeta med ett projektarbete i grupp och presentera det i tal, skrift och bild

Arkeogenetik 7,5 hp

Kursen behandlar bakgrunden till och nuvarande begränsningar inom arkeogenetik. Genetiska system samt molekylära och statistiska metoder inom forskningsområdet introduceras. Deltagarna genomför praktiska övningar i genetiska laborativa metoder och datorlaborationer.

Efter kursen förväntas du kunna:

 • redogöra för genetiska metoders användning inom osteologi och arkeologi.
 • tolka genetiska data
 • resonera kring de skeenden och processer som gett upphov till den studerade genetiken.
 • bedöma kvalitet samt konstruktivt analysera publicerade artiklar baserade på förhistoriskt DNA.

Fält/Arkivkurs 2 7,5 hp

Kursen ger kunskaper i arkeologisk fältverksamhet eller arkivstudier, där planering och genomförande tydliggörs. Vikt ligger på kännedom om olika metoder såsom kvalitativ och kvantitativ grävteknik, fosfatanalys, digital kartering etc, vilka diskuteras och/eller tillämpas.

Olika kvalitativa och kvantitativa statistiska analysmetoder oms¨ätts också praktiskt i relation till det arkeologiska källmaterialet. Vid arkivstudier övas olika analytiska färdigheter. Fältanteckningar och fyndanalyser sammanställs i individuella skriftliga uppgifter och gruppbaserade rapporter. Krsen innebär ett ökat vetenskaplgt ansvar för deltagare med tidigare fältarkeologisk erfarenhet.

Efter kursen förväntas du kunna:

 • redogöra för principerna hur man planerar och utför en arkeologisk undersökning i förhållande till en forkningsfrågeställning
 • tillämpa och, vid tidigare erfarenhet i fält eller arkiv, i viss mån lära ut grundläggande metodik
 • hantera, dokumentera, analysera och tolka ett arkeologiskt källmaterial på kvalitativa och kvantitativa grunder.

Fyndmetoder och metodologi 7,5 hp

Kursen tar upp hur kvantitativa analysmetoder kan tillämpas på arkeologiska och osteologiska fyndmaterial och hur datainsamlingsmetoder och urvalsmetoder påverkar informationens användbarhet. Tonvikt ligger på beskrivande statistik och att skapa information av databaser från arkeolgiska undersökningar och analyser.

Efter kursen förväntas du kunna:

 • redogöra för skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa metoder
 • resonera kring för- och nackdelar förknippade med olika metoder
 • applicera ett urval kvantitativa metoder på ett begränsat arkeologiskt material.

Arkeologi, samhälle och miljö 7,5 hp

Kursen ger kunskaper i hur människa och miljö samverkar genom analyser av exempel från olika delar av världen och från olika tider. Det fördjupar sig i olika metoder och analytiska redskap för att förstå och analysera miljö- och sociala förändringar och ger också redskap för att problematisera hållbar utveckling, kulturmiljövård och landskapsplanering.

Efter kursen förväntas du kunna:

 • analysera hur olika faktorer samverkar i formandet av landskap och miljö
 • problematisera olika metoder och teoretiska ramverks tillämpning i tolkandet av ett landskap
 • applicera olika metoder och ett eller flera teoretiska ramverk i tolkningen av ett landskap
 • skriva en individuell akademisk uppsats.