Dokument

Här finns dokument och riktlinjer för institutionen samlade.

Utvärderingar

KOF 2011-panelen ger mycket gott betyg åt institutionen i sin utvärdering.

Panelen pekar på vår internationella forskningsprofil, våra framstående multidisciplinära nätverk och forskningsprojekt som t ex The Urban Mind och Agora och vår dynamiska forskningsmiljö, som producerat mycket goda doktorander.

 Kvalitetsutvärderingen KOF 2011 Hela utredningen (pdf)Del av utredningen som berör institutionen (pdf)

Utmärkta betyg till våra utbildningar

Universitetskanslerämbetets utvärderingar av universitetens utbildningar i arkeologi och antikens kultur och samhällsliv är nu klara. Kandidatexamen i Antikens kultur och samhällsliv vid institutionen håller genomgående en mycket hög kvalitet. Både kandidat- och masterexamen i Arkeologi håller en hög kvalitet och mycket hög kvalitet vad gäller relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på masternivå.Institutionen gläds särskilt åt Universitetskanslersämbetets beslut att ge omdömet Mycket hög kvalitet för utbildningen som leder till kandidatexamen i Antikens kultur och samhällsliv.

Vi konstaterar att det är ett kontinuerligt utvecklingsarbete över många år som bär frukt. Även om många faktorer samspelar i en lyckad utbildning bör tre lyftas fram i detta sammanhang: (1) Tydliga och väl inarbetade rutiner i undervisning och examination säkerställer att utställda målformuleringar i utbildningen uppfylls. (2) Ett välmeriterat och för ämnet väl sammansatt kollegium av lärare och forskare borgar för en hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens. (3) Ämnets samverkan med näraliggande discipliner inom fakulteten och vetenskapsområdet skapar en samlad kompetens inom och tidighistoriska kultur- och språkstudier, bl.a. manifesterat i det nya kandidatprogrammet Arkeologi och antik historia som startar hösten 2014.

  Högskoleverkets utredning av masterutbildningar 2013 (pdf)

Enkätundersökning 2008

Blanketter

Studieplan för forskarutbildning i arkeologi

Studieplan för forskarutbildning i antikens kultur och samhällsliv