Bo Gräslund

bo.graslund@arkeologi.uu.se


Kortfattad Curriculum vitae
Född 13.12 1934 i Jönköping. Stud.examen 1954 på Latinlinjen i Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk, Sigtuna. Fil.kand. 1961, fil.lic. 1964, fil. dr.grad 1974, allt vid Uppsala universitet.


Tjänster
Sveriges Kreditbank, Stocholm,1955-1956, amanuens Inst. för nordisk fornkunskapUppsala 1959-1961, amanuens Riksantikvarieämbetet, Sthlm 1962, amanuens, antikvarie och avdelningschef vid Statens Historiska Museum, Stockholm, 1964-1972. Docent 1974-1983, universitetslektor 1984, tf professor 1985-1986, professor 1987-1999, allt vid Uppsala universitet.


Uppdrag
Prefekt vid inst. för arkeologi 1985 -1997, prodekanus Historisk-filosofiska sektionen1987-1990, dekanus1989. Redaktör tidskriften Tor 1972-83, 1998, huvudredaktör 1985-1998, redaktör tidskriften Fornvännen 1966-1972, huvudredaktör 1987 -1996; Ledamot HSFR.s prioriteringsgrupp för arkeologi o bebyggelsehistoria 1980-1986, 1989-1992, led. Vetenskapsmannarådet Berit Wallenbergs stiftelse från 1986 t.v., led. SAREC/SIDA:s referensgrupp för Humaniora, utbildning o kommunikation för forskn.stöd för u-länder1991-1997. Styrelseordförande Societas Archaeologica Upsaliensis 1998.2005 styrelseled 2005 t.v.

Ledamot av Kgl Vitterhets Historie o Antikvitets Akademien, Kgl Gustav Adolfs Akademien, Kgl Vetenskapssamhället i Uppsala, Kgl Vetenskapssocieteten i Uppsala, Kgl Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala. Erhållit Monteliuspriset1974 av Vitterhetsakademien, The Europa Prize 1993 av The Prehistoric Society, London och Knut Ahnlunds pris 2004 av Gustav Adolfs Akademien

Forskning
Eftersom jag har varit i farten länge, har jag hunnit syssla med så gott som alla forntidens epoker och många olika forskningsområden: ekologiska problem, sociala aspekter, vapenhistoria, arkeologihistoria (särskilt dateringsfrågor), kunskapsteori, klimat, populationsproblem, ideologi, epidemiologi, nutrition, människans evolution. den biologiska bakgrunden till mänskligt beteende m.m.. Har också fuskat något i biologisk teori, historia, ortnamnsforskning och litteraturvetenskap. För tillfället avslutar jag en bok om författarpseudonymen Bo Balderson och arbetar på en artikel om ”Fimbulvintern” i belysning av norröna källor och naturhistoriska data.

 

Böcker producerade under senare år

1995 Arkeologisk datering. Studentlitteratur. Lund. 77 s.

2001 De första stegen. Urmänniskan och hennes värld. Atlantis förlag. Stockholm. 284 s.

2002 Mysteriet Balderson. En deckargåta. Litteratur och Samhälle. Litteraturvet. Inst. Uppsala univ. Uppsala. 150 s.

2005 Ursprunglig föda. Vad vi borde äta och varför vi inte gör det. Med Staffan Lindeberg. Natur och Kultur. 179 sidor. Stockholm.

2005 Early Humans and their World. Routledge. Taylor & Francis Group.Agdon/New York 182 sidor.

En mästare förklädd. Sven Delblanc som Bo Balderson. Manuskript

 

Ett urval artiklar från senare år

1995 Prehistoric Soul Beliefs in Northern Europe. Proceedings of the Prehistoric Society 60, 1994, s. 15-26.

1996 The Biological Basis of Social Behaviour. The World-View of Prehistoric man. Papers presented at a symposium in Lund, 5-7 May 1997. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 40. Stockholm. S.73-90.

1999 Gustaf Oscar Augustin Montelius (1843-1921). Encyclopedia of Archaeology. The Great Archaeologists. Vol. II. ABC-Clio. Santa Barbara. S. 155-163.

1999 Sociobiologisk teori og social adfaerd. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi. Saerudgave nr 1,1999, s. 17-43. Århus.

1999 Replik till Henrik Högh Olesen og Andreas Roepsdorff. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, Saerudgave nr 1, 1999, s. 53-58. Århus

2000 Gamla Uppsala during the Migration Period. In: Myth, Might, and Man. Ten essays on Gamla Uppsala. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Pp 6-12.

2004 Äldre ortnamn och forntida bebyggelse. Ortnamssällskapets i Uppsala Årsskrift, s.11-38. Uppsala

2006 Academic archaeology in Sweden up to 1930. Die Anfänge der ur- und frühgeschichtlen Archäologie als akademisches Fach (1890 – 1930) im europäischen Vergleich. Hrsg. Johan Callmer, Michael Meyer, Ruth Struwe und Claudia Theune. S. 179-184. Berlin

Plurala bebyggelsenamn, ägonamn och begreppet gård. Med några ord om relationen mellan ortnamnsforskning och arkeologi. Under tryckning. Namn och Bygd 2006
 

Publikationer