Erika Weiberg

erika.weiberg@antiken.uu.se

Min specialistkompetens ligger inom egeisk förhistoria, med inriktning på landskaps- och bosättningsarkeologi och miljö- och samhällsdynamik.

I all min forskning tycker jag det är viktigt att försöka hitta modeller för att lyfta fram den mänskliga upplevelsen av livet, i stort och smått. Betydelsefullt blir då analyser av det arkeologiska materialet på detaljnivå för att få fram lokala och regionala variationer och händelseförlopp. Målet är att på ett välinformerat och meningsfullt sätt lyfta fram möjligheterna och begränsningarna i det arkeologiska materialet, och därmed försöka placera in de förhistoriska individerna i en multidimensionell verklighet, skapad av människorna i aktiv interaktion med sin omgivning.

Sedan tio år tillbaka jobbar jag även tillsammans med klimat- och miljöforskare för att försöka applicera mitt intresse för människans roll i historien och i en större miljöhistorisk verklighet. Jag har närmat mig frågan via studier av samhällsomdaningar under bronsålderna samt deras korrelation till klimat- och miljöförhållanden.

Key words: Grekisk förhistoria, med tyngdpunkt på bronsåldern på det grekiska fastlandet (ca. 3100-1000 BC): miljö- och samhällsdynamik, landskapsarkeologi, fenomenologi, rumslig analys, gravar, bosättningar, dagligt liv, det förflutna i det förflutna, frågeställningar kring bildandet av det arkeologiska materialet.

Pågående projekt

Domesticerade landskap på Peloponnesos

Landskap kan ses som ”arkiv” som speglar både naturliga processer och forna generationers kulturella och ekonomiska aktiviteter. Syftet med projektet är att undersöka valda delar av de rika landskapsarkiv som finns på Peloponnesos, Grekland, och därigenom utvärdera hur samspelet mellan människor och natur påverkat samhällsutvecklingen under olika tidsperioder. I projektet undersöks hur landskap har formats (domesticerats) genom historien, där domesticering som koncept ser landskapet som något som skapats av människan, istället för som en statisk miljö som människan måste förhålla sig till. Genom ett historiskt-ekologiskt perspektiv kombineras historiska källor och arkeologiskt material med miljö- och klimatrekonstruktioner, ett tvärvetenskapligt angreppssätt som ger oss en ökad förståelse av kopplingen mellan miljöhistorisk och kulturhistorisk förändring på Peloponnesos från stenåldern till och med den romerska perioden (4000 f.Kr.–300 e.Kr.).  Genom att kombinera humanistiska och naturvetenskapliga metoder och forskningsperspektiv utvärderas människans roll i att förändra de peloponnesiska landskapen genom historienoch bidrar till en bättre förståelse kring hur olika typer av sociokulturella strukturer och ekonomier hanterade och förändrade sina miljöer till beboeliga och brukbara landskap i ett långtidsperspektiv.

En viktig del av projektet innebär att lyfta fram hur miljö- och klimatförändringar påverkar samhällsutveckling och socioekonomiska strukturer och deras fortlevnad. Detta angreppssätt är av stor vikt inte bara för förståelsen av det antika Peloponnesos utan även för vår egen samtids behov av dynamisk samverkan mellan människa, klimat och miljö.  

Projektet tilldelades fyraåriga projektmedel från Vetenskapsrådets speciella satsning på komparativ forskning (2014).

Medverkande: Erika Weiberg, Anton Bonnier, Martin Finné, Karin Holmgren (SU), Jed Kaplan (University of Lausanne).

Avslutade projekt

Samhällen i förändring (2012-2014)

I projektet studerades samhälleliga omdaningsperioder under den grekiska bronsåldern ur ett resiliensperspektiv, dvs. genom analyser av olika systems förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Denna förmåga är central för dagens studier kring hållbar utveckling och även ett växande fokus inom arkeologiska studier. En central tankemodell är teorin kring dynamiska cykler (eng. ”adaptive cycles”), som hjälper till att tydliggöra hur kontinuitet och förändring alltid fungerar parallellt om än på olika nivåer och med varierande tidsperspektiv. I två tvådelade fallstudier studerades två samtida samhälleliga upp- och nedgångsperioder att i syfte att studera vari förändringen låg och hur kontrasterna kan förstås: 2300-2100 f.Kr. (de senare delarna av den tidiga bronsåldern) och 1600-1400 f.Kr. (de tidgare delarna av den sena bronsålderna), i en jämförelse av utvecklingen på det grekiska fastlandet och på Kreta.

Projektet tilldelades 2011 treåriga projektmedel från Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

Svunna landskap

Detta var ett samarbetsprojekt mellan två forskare vid forskare vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, och tre vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. Syftet var att upprätta en miljösekvens genom isotopanalys av grottstenar och sedimentering i landskapet Argolis, Grekland, för att nå nya insikter om förhållandet mellan samhälle och miljö i regionen, samt i egeiska området i stort. Mitt delansvar var här att tillhandahålla ett historiskt sammanhang till resultaten för analysen av droppstenarna. Arbetet fortsätter inom projeketet Domesticated Landscapes of the Peloponnese (DoLP).

The Purpose of Pots

Projektets utgångspunkt är ett ställningstagande emot den deskriptiva metodens dominans vad gäller studier den tidighelladiska periodens keramik, dvs. keramik från den tidiga bronsåldern på det grekiska fastlandet (c. 3000-2000 BC). Genom att tillföra detaljerade, kontextspecifika analyser kommer jag att kunna presentera ny forskning som argument för en ny, alternativ och fördjupad syn på olika aspekter av tidighelladisk keramik. I det pågeånde arbetet med artiklar gör jag kritiska granskningar av tidigare analyser av keramiskt material från tidighelladiska bosättnings-, respektive gravmiljöer, där fokus ligger på den potential som finns i att se bosättnings- och gravfynd inte enbart som ting utan som utvalda, använda och deponerade i en social miljö.

Mykenska terrakottafiguriner

Jag har publiceringsansvar för de kvinnliga, mykenska terrakottafigurinerna från de äldre grävningarna på Mastos, Berbati, Grekland.

The Urban Mind 

Detta projekt tilldelades 2008 ett Mistra Idea Support Grant och syftar i sin helhet åt att sammanföra humanistiska och naturvetenskapliga forskningsmetoder för att analysera det relationen mellan urban utveckling och klimatfaktorer ur ett historiskt perspektiv - från urbanismens barndom för 10 000 år sedan fram till idag. Jag var delansvarig för delprojektet 'Liveable landscapes in prehistoric Greece'. Detta delprojekt fokuserade på de de olika bronsålderskulturernas blomstring och nedgång på det grekiska fastlandet, och den grekiska statsstatens framväxande några hundra år senare utifrån fyra tidsfokus. Det handlar om fyra kulturella övergångsperioder som kännetecknas av tydliga samhälleliga omdaningar, som ofta kopplas bland annat till klimat- och miljöförändringar. 

Projektet resulterade 2010 i en bok med titeln The Urban Mind. Cultural and Environmental Dynamics.

 • Katrantsiotis, Christos; Norstrom, Elin; Smittenberg, Rienk H.; Finné, Martin et al.

  Climate changes in the Eastern Mediterranean over the last 5000 years and their links to the high-latitude atmospheric patterns and Asian monsoons

  Ingår i Global and Planetary Change, s. 36-51, 2019.

 • Bonnier, Anton; Finné, Martin; Weiberg, Erika

  Examining Land-Use through GIS-Based Kernel Density Estimation: A Re-Evaluation of Legacy Data from the Berbati-Limnes Survey

  Ingår i Journal of field archaeology, s. 70-83, 2019.

  Open access
 • Knitter, Daniel; Guenther, Gerrit; Hamer, Wolfgang Berengar; Kessler, Torben et al.

  Land use patterns and climate change?a modeled scenario of the Late Bronze Age in Southern Greece

  Ingår i Environmental Research Letters, 2019.

  Open access
 • Weiberg, Erika; Bevan, Andrew; Kouli, Katerina; Katsianis, Markos et al.

  Long-term trends of land use and demography in Greece: A comparative study

  Ingår i The Holocene, s. 742-760, 2019.

  Open access
 • Weiberg, Erika; Hughes, Ryan E.; Finné, Martin; Bonnier, Anton et al.

  Mediterranean land use systems from prehistory to antiquity: a case study from Peloponnese (Greece)

  Ingår i Journal of Land Use Science, s. 1-20, 2019.

  Open access
 • Hughes, Ryan E.; Weiberg, Erika; Bonnier, Anton; Finné, Martin et al.

  Quantifying Land Use in Past Societies from Cultural Practice and Archaeological Data

  Ingår i Land, 2018.

  Open access
 • Weiberg, Erika; Finné, Martin

  Resilience and persistence of ancient societies in the face of climate change: a case study from Late Bronze Age Peloponnese

  Ingår i World archaeology, s. 584-602, 2018.

  Open access
 • Weiberg, Erika

  Contrasting Histories in Early Bronze Age Aegean: Uniformity, Regionalism and the Resilience of Societies in the Northeast Peloponnese and Central Crete

  Ingår i Cambridge Archaeological Journal, s. 479-494, 2017.

 • Weiberg, Erika

  Early Helladic III: a non-monumental but revitalized social arena?

  Ingår i Social change in Aegean prehistory, s. 32-48, 2017.

 • Weiberg, Erika

  Samhällsomdaning – kris,kollaps eller möjlighet?

  Ingår i Statsvetenskaplig Tidskrift, s. 315-328, 2017.

  Open access
 • Weiberg, Erika

  Klimat, miljö och forntida samhällen.: Vad vi vill veta - och varför?

  Ingår i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsalas årsbok, s. 181-187, 2016.

 • Izdebski, Adam; Holmgren, Karin; Weiberg, Erika; Stocker, Sharon R et al.

  Realising consilience: How better communication between archaeologists, historians and natural scientists can transform the study of past climate change in the Mediterranean

  Ingår i Quaternary Science Reviews, s. 5-22, 2016.

  Open access
 • Weiberg, Erika; Unkel, Ingmar; Kouli, Katerina; Holmgren, Karin et al.

  The socio-environmental history of the Peloponnese during the Holocene: Towards an integrated understanding of the past

  Ingår i Quaternary Science Reviews, s. 40-65, 2016.

  Open access
 • Weiberg, Erika

  Lerna, A Preclassical Site in the Argolid.: Vol. 6, The Settlement and Architecture of Lerna IV

  Ingår i American Journal of Archaeology, 2014.

 • Weiberg, Erika; Lindblom, Michael

  The Early Helladic II–III Transition at Lerna and Tiryns Revisited: Chronological Difference or Synchronous Variability?

  Ingår i Hesperia, s. 383-407, 2014.

  Open access
 • Weiberg, Erika

  Timing, perception and response: Human dimensions of erosison and sedimentation in the Greek Bronze Age

  Ingår i PHYSIS: L'environnement naturel et la relation homme-milieu dans le monde égéen protohistorique, s. 33-40, 2014.

 • Weiberg, Erika

  An Early Helladic burial: Connectingthe living and the dead

  Ingår i Perspectives on ancient Greece, s. 29-47, 2013.

 • Weiberg, Erika

  Forntider: Tankar om tidens gång i förhistoriska samhällen

  Ingår i Institutionens historier, s. 291-301, 2013.

 • Weiberg, Erika; Carlsson, Susanne; Ekroth, Gunnel

  Institutionens historier: En vänbok till Gullög Nordquist

  2013.

 • Weiberg, Erika; Finné, Martin

  Mind or matter?: People-Environment Interactions and the Demise of the Early Helladic II Society in the Northeastern Peloponnese

  Ingår i American Journal of Archaeology, s. 1-31, 2013.

 • Weiberg, Erika

  Recension: D.J. Pullen, Nemea Valley Archaeological Project Volume I: The Early Bronze Age Village of Tsoungiza Hill, Princeton: The American School of Classical Studies at Athens, 2011.

  Ingår i The Classical journal, 2012.

 • Weiberg, Erika

  What can Resilience Theory do for (Aegean) Archaeology?

  Ingår i Matters of scale, s. 146-165, 2012.

  Open access
 • Finné, Martin; Holmgren, Karin; Sundqvist, Hanna S.; Weiberg, Erika et al.

  Climate in the eastern Mediterranean, and adjacent regions, during the past 6000 years: A review

  Ingår i Journal of Archaeological Science, s. 3153-3173, 2011.

 • Weiberg, Erika

  The invisible dead: The case of the Argolid and Corinthia during the Early Bronze Age

  Ingår i Honouring the Dead in the Peloponnese, s. 781-796, 2011.

 • Weiberg, Erika

  Pictures and people: Seals, figurines and Peloponnesian imagery

  Ingår i Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome, s. 185-218, 2010.

 • Weiberg, Erika; Lindblom, Michael; Sjöberg, Birgitta; Nordquist, Gullög

  Social and Environmental Dynamics in Bronze and Iron Age Greece

  Ingår i The Urban Mind, s. 149-194, 2010.

  Open access
 • Weiberg, Erika; Lindblom, Michael; Finné, Martin; Holmgren, Karin

  Svunna landskap

  Ingår i Hellenika, s. 14-15, 2010.

 • Weiberg, Erika

  Verkligheten bakom arkeologin?: En berättelse kring ett tidighelladiskt dödsfall

  Ingår i Medusa. Svensk tidsskrift för antiken, s. 34-43, 2010.

 • Weiberg, Erika

  Production of female figurines at Mastos, Berbati

  Ingår i Encounters with Mycenaean figures and figurines , s. 61-75, 2009.

 • Weiberg, Erika

  Topography and settlement: perception of the bounded space

  Ingår i HELIKE IV: THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANCIENT HELIKE AND AIGIALEIA , 2009.

 • Demakopoulou, Katie; Schallin, Ann-Louise; Weiberg, Erika

  Excavations in Midea 2003: B. East Gate Area. Outside the East Gate: Trench 4 with extensions 4B, 4C and 4D and Cleanings 1-5

  Ingår i Opuscula Atheniensia, s. 22-25, 2004.

 • Schallin, Ann-Louise; Weiberg, Erika

  Excavations in Midea 2002: B. East Gate Area. The area outside the gate (Trench 4)

  Ingår i Opuscula Atheniensia, s. 20-22, 2003.

 • Weiberg, Erika

  Levande landskap. Om religiös topografi i antikens Grekland

  Ingår i Medusa. Svensk tidsskrift för antiken, s. 31-41, 2003.