John Ljungkvist

john.ljungkvist@arkeologi.uu.se

Jag arbetar som en av tre huvudforskare och projektledare inom det tioåriga John Ljungkvist i båt mot havforskningsprojektet Vikingafenomenet. Projektet, där även Charlotte Hedenstierna Jonson arbetar som projektledare,  leds av professor Neil Price och är finansierat av Vetenskapsrådets rådsprofessorprogram. I projektet arbetar jag främst med att koordinera och genomföra arbetet med valsgärdegravfältet. De sista gravarna på denna plats undersöktes för över 60 år sedan och fortfarande är många av de utomordentligt väldokumenterade båt-, kammar- och brandgravarna inte publicerade. Bland andra uppgifter ingår även att koordinera samarbetet med forskare och arkeologer på Talinns och Tartus universitet för publiceringen av båtgravarna från Salme i Estland.

Dessutom projektleder jag, tillsammans med Neil Price och Tom Christensen, Nationalmuseum i Köpenhamn, det treåriga projektet Viking Dynasties, finansierat av Krogagerfonden. Detta projekt är en fortsättning på projektet Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum, som pågått sedan 2009 och nu fortsätter i ett nytt projekt. I detta har vi och våra partners i Danmark utfört arkeologiska undersökningar i Lejre i Danmark och Gamla Uppsala. Under 2018 påbörjas ett omfattande arbete med att jämföra dessa två platser som omgavs av mytiska berättelser redan under vikingatiden.

Jag är dessutom en av grundarna till företaget Disir productions AB, skapat med stöd och uppmuntran från UU Innovation.

Professionell bakgrund

Jag påbörjade mitt arkeologiska liv 1990 när med studier vid Lunds Universitet. Intresset var till en början lagt åt marinarkeologin. Jag skrev en C-uppsats om submarina boplatser från mesolitikum i Öresund, dök på vrak i olika forskningsprojekt och jobbade så småningom som dykare inför Öresundsbron och var delansvarig för utgrävningen av en 9000-årig boplats under vatten utanför Landskrona. 

Den marinarkeologiska inriktningen började emellertid minska när jag 1993 fick arbete som arkeolog på Mälarbanan-projektet. Det ledde till familj i Uppsala och doktorandstudier vid institutionen för arkeologi vid Uppsala universitet. Under doktorandtiden varvades forskningen med en växande familj, renoveringar av lägenheter och husköp och arbeten inom exploateringsarkeologin. Jag spenderade även nära fyra år på Statens historiska museum där jag bl.a. arbetade i det stora EU-projektet FREMDE, basutställningen på museet. Avhandlingen, med den kryptiska titeln – en hiar atti riKr, lades fram 2006.

Därefter spenderade jag de följande tio åren i rad olika projekt som:

Valsgärde studies.

Kom el Khawaled i Nildeltat

Dödens ombonade kammare.

Urban Minds

Under denna tid författades även en rad rad artiklar i ett postdoc-projekt som kretsade kring kring importmaterial och gravar från främst folkvandringstid och vendeltid .

Under 2009 togs beslutet att starta ett projekt kring Gamla Uppsala, en plats jag återvänt till ett antal gånger sedan jag ledde en första forskningsutgrävning 1996. Projektet Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum som började i liten skala 2009 och pågår fortfarande i ett samarbete med Upplandsmuseet och Riksantikvarieämbetet/Gamla Uppsala museum. Det involverar en rad olika forskare och arkeologer med olika specialiseringar. Gamla Uppsala är mycket mångfacetterad plats där forskningen i projektet sträckt sig från äldre järnålders till tidigmodern tids lämningar. Vi har berört allt ifrån forskningshistoria till historisk ekologi och besöksnäringen. Finansieringen har utgått från små medel från Gellerstedts stiftelse, till två stora utdelningar från Berit Wallenbergs stiftelse och fyra år av FoU-medel från Riksantikvarieämbetet.

Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centra


Fältarbeten och sammanställningar av äldre undersökningar i Gamla Uppsala
Gamla Uppsala är ett område där institutionen för arkeologi bedrivit arkeologiska undersökningar i olika omgångar under en lång tid. Vi vet mycket om platsen men fortfarande återstår det en mängd frågetecken kring centrala händelser i platsens och dess omlands historia.
Under 2009 har undertecknad inlett ett samarbetsprojekt med Upplandsmuseet och framöver kommer med all sannolikhet fler forskare från Uppsala och andra platser involveras.
Projektet bygger på de erfarenheter och frågor kring platsen som huvuddeltagarna samlat på sig genom en lång tids erfarenhet av undersökningar i området. Gamla Uppsala är en komplicerad plats som inte bara ett viktigt arkeologiskt objekt. Det nämns i tidiga skriftliga källor och är vetenskapshistoriskt mycket viktig, vilket inte minst Magnus Alkarp visar i sin kommande avhandling.
Årets fältarbete kommer att utföras under den första veckan i september och koncentreras till kungsgårdsområdet. Vi kommer dels utföra karteringar i åkermarken och runt kungsgårdsterrasserna. Dessutom grävs ett litet schakt mellan den tidigare undersökta platåbyggnaden och kyrkan. Det finns flera indikationer på att denna yta rymmer mycket intressanta lämningar. Detta år tänker vi gräva oss ner på en liten yta för att utreda potentialen för vidare undersökningar.
I detta delområde har man runt kyrkan, kungsgårdsterrasserna och den omgivande åkermarken, utfört undersökningar och gjort fynd sedan lång tid tillbaka. Under hösten inleds det mest betydande arbetet med digitalisering och sammanställning av äldre dokumentation. I kombination med årets fältarbete kommer vi få en betydligt bättre översikt över kungsgårdsområdet och kan allt mer diskutera dess helhetsstruktur och utvecklingen från äldre järnålder till medeltid.

Frågor kring projektet besvaras av John Ljungkvist.
john.ljungkvist@arkeologi.uu.se
Tel: 018/471 20 96

Publikationer

Senast uppdaterad: 2022-01-27