Ola Kyhlberg

ola.kyhlberg@arkeologi.uu.se

Professor emeritus

Min verksamhet och forskning har förankring i såväl empiri, metodologi som teori. Under tiden vid den Tekniska Avdelningen vid SHM under dåvarande avd. chef B. Arrhenius kom jag i kontakt med den laborativa arkeologin och genom anställningarna vid Riksantikvarieämbetet med det antikvariska samhällsuppdraget och sektorsforskningen. Kontakter med Birkaforskningen fick jag via deltagandet i B. Ambrosianis och B. Arrhenius undersökningar i Birkas Svarta jord åren 1970 och 1971 samt genom KVHAA:s publikationsprojekt under prof. em. Greta Arwidssons ledning. Som framgår av listan över publicerade arbeten har mitt forskningsintresse i hög grad varit inriktat på problemlösning inom växlande forskningsfält. Min egen forskning ägnas för närvarande, förutom färdigställandet av de två nedan nämnda större manuskripten, som förenar arkeologiska och historiska källor inom ramen för ett bl.a. antropologiskt angreppssätt, skilda metodologiska studier och en tids-/rumsanalys av Birkas gravfält.

Bland aktuella arbetsuppgifter under år 2006 och 2007 kan, vid sidan av undervisning och forskning, nämnas samverkan med Museum Gustavianum för framställning av basrapporter och för samråd och avtal med andra museii- och universitetsinstitutioner rörande överförande av material från föremålsmagasinet i Husbyborg för att snarast söka reducera Institutionens oproportionerliga hyreskostnad för Husbyborg. Aktiv planering pågår för en ansökan i Riksbanken om ett projektprogram rörande Sigtuna och Uppsala.